MENU

Pensioen & Arbeid

Pensioen en arbeidsrecht zijn nauw aan elkaar verbonden, omdat het pensioen een arbeidsvoorwaarde is die werkgever en werknemer met elkaar kunnen overeenkomen. Op deze arbeidsvoorwaarde zijn de Pensioenwet én de ‘normale’ regels van het arbeidsrecht van toepassing.

U bent niet verplicht een pensioenregeling te treffen

Pensioen is een arbeidsvoorwaarde die u als werkgever met uw werknemer kunt aangaan, dit is niet (altijd) verplicht. U heeft in beginsel de vrijheid wel of geen pensioenaanbod te doen, net zo goed als dat de werknemer in beginsel de vrijheid heeft een aanbod wel of niet te aanvaarden.

Afstandsverklaring

Kiest de werknemer ervoor af te zien van deelname aan de pensioenregeling, dan is het verstandig dit schriftelijk vast te leggen in een zogenaamde ‘afstandsverklaring’ en deze verklaring ook door de eventuele partner te laten ondertekenen.

Wanneer is sprake van verplichte deelname pensioenregeling?

Voor veel werkgevers en werknemers geldt echter op het gebied van pensioen geen contractsvrijheid. Zo kan deelneming aan een pensioenfonds wettelijk verplicht zijn gesteld (lees het hoofdstuk over Pensioen & Verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds) of kan uit de CAO een pensioenverplichting voortvloeien. Ook komt het voor dat u met de pensioenverzekeraar bent overeengekomen dat alle werknemers verplicht zijn aan de pensioenregeling deel te nemen.

Is sprake van een verplichte deelneming, dan kan hiervan geen afstand worden gedaan door het ondertekenen van een afstandsverklaring.

Schriftelijk informeren over het pensioenaanbod

U dient uw werknemer binnen één maand na aanvang van de werkzaamheden schriftelijk te informeren of aan hem een pensioenaanbod wordt gedaan en zo ja, binnen welke termijn en wie de pensioenuitvoerder is. Deze informatieplicht geldt ook als er binnen de onderneming geen pensioenregeling geldt. U kunt aan deze informatieplicht voldoen door in de arbeidsovereenkomst een pensioenartikel op te nemen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Heeft u vragen over de door u aan te bieden pensioenregeling of wilt u hulp bij opstellen van een pensioenartikel in de arbeidsovereenkomst? Neem dan vooral contact op met onze pensioenadvocaten. Wij adviseren u graag!

© 2021 RWV