MENU

Verzoeken van betrokkenen

Onder de AVG hebben de betrokkenen van wie u persoonsgegevens verwerkt bepaalde rechten die zij tegen u kunnen uitoefenen. Wanneer uw organisatie in de rol zit van verwerkingsverantwoordelijke is het van belang dat u weet hoe u moet handelen op het moment dat een betrokkene zijn rechten uitoefent. 

Reageer volledig en tijdig op een verzoek

Wanneer iemand van wie u persoonsgegevens verwerkt een verzoek bij u indient – zoals een verzoek om een afschrift van zijn gegevens – dan is het van belang dat u hier tijdig op reageert. Dit dient u in principe binnen één maand te doen. 

Is een verzoek van een betrokkene erg ingewikkeld en heeft uw daarom meer tijd nodig? Dan mag u op basis van de AVG in dat geval in sommige gevallen tot maximaal drie maanden de tijd nemen om te reageren. Uiteraard moet de betrokkene daarover wel geïnformeerd worden.

Het is van belang dat u volledig, correct en tijdig op een verzoek reageert. Mocht u namelijk onterecht geen of onvoldoende gevolg geven aan een verzoek van een betrokkene, dan kan deze betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kunt u snel en goed op een verzoek reageren?

Om snel en goed op een verzoek te kunnen reageren is het allereerst van belang dat u weet welke persoonsgegevens u van iedere betrokkene verwerkt. Mede daarom is het belangrijk om een verwerkingsregister bij te houden. 

Stel een beleid op

Teneinde te voorkomen dat aan bepaalde verzoeken geen, onvolledig of niet tijdig gehoor wordt gegeven, adviseren we u bovendien om voor deze verzoeken een beleid op te stellen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een vast e-mailadres of een speciaal invulveld op uw website waarop alle verzoeken binnenkomen. Bovendien helpt het om binnen uw organisatie één persoon of afdeling verantwoordelijk te maken voor de afhandeling van de verzoeken van betrokkenen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Ons AVG-team kan u helpen bij het opstellen van een beleid voor uw organisatie waarin staat opgenomen hoe uw werknemers dienen om te gaan met verzoeken van betrokkenen. 

Bovendien kunnen wij u adviseren over de rechten die betrokkenen hebben en u helpen bij het voldoen aan verzoeken van deze betrokkenen. Wilt u bijvoorbeeld weten of u op een verzoek moet reageren en wat er van u wordt verwacht? Neem dan gerust contact met ons op.

© 2021 RWV