Arbeidsvoorwaarden opstellen

Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. De belangrijkste primaire arbeidsvoorwaarde is het loon. Secundaire voorwaarden betreffen bijvoorbeeld de vakantieregelingen, de bonus en het pensioen.

Arbeidsvoorwaarden worden vaak op individueel niveau uitonderhandeld, maar kunnen ook deel uitmaken van een op de arbeidsovereenkomst toepasselijke CAO. 

Partijen kunnen langs verschillende wegen verbonden zijn aan de regels uit een CAO. Dit kan door lidmaatschap van een CAO sluitende partij door werkgever en/of werknemer, door toepasselijkheid in de arbeidsovereenkomst af te spreken of door de zogeheten ‘algemeen verbindend verklaring’.

Van de meeste CAO's mag alleen ten gunste van de werknemer worden afgeweken. Afwijkende afspraken die nadelig uitpakken voor de werknemer zijn dus nietig!

Wijzigen of harmoniseren van arbeidsvoorwaarden

Regelmatig speelt de vraag of arbeidsvoorwaarden (eenzijdig) gewijzigd kunnen worden, bijvoorbeeld om na een fusie of overname de arbeidsvoorwaarden van alle betrokken werknemers gelijk te trekken, of omdat een werknemer noodgedwongen een stapje terug moet doen.

Of het wijzigen van arbeidsvoorwaarden mogelijk is hangt onder andere af van de daarover gemaakte afspraken, van de reden voor wijziging en van de vraag welke arbeidsvoorwaarden het betreft.

Eenzijdig wijzigingsbeding

Als een zogenaamd “eenzijdig wijzigingsbeding” onderdeel vormt van de arbeidsverhouding kunnen arbeidsvoorwaarden eenzijdig worden gewijzigd indien sprake is van zodanig zwaarwichtig (bedrijfs)belang dat het belang van de betrokken werknemer daarvoor “in redelijheid” moet wijken. 

Is geen eenzijdig wijzigingsbeding overeengekomen dan zal de betrokken werknemer in beginsel moeten instemmen met de wijziging. Onder omstandigheden mag van een werknemer echter worden verwacht dat hij instemt. Dat is – kort gezegd - het geval als er sprake is van gewijzigde omstandigheden die de voorgestelde wijziging noodzakelijk maken én het gedane voorstel redelijk is gezien alle omstandigheden.

Kortom, of nu wel of geen wijzigingsbeding is overeengekomen, steeds wordt bezien of er gezien de omstandigheden sprake is van een redelijk voorstel. Daarbij zal vaak een rol spelen in hoeverre dat voorstel een zekere afbouwregeling of overgangsregeling bevat. Immers, hoe redelijker het voorstel, hoe minder snel de betrokken werknemer zich tegen wijziging kan verzetten.

Wat klanten over ons zeggen

De bereikbaarheid en communicatie van en met Nadine van der Slot is snel en goed. Wij krijgen goede adviezen waar wij mee aan de slag kunnen. Kortom een goede en fijne samenwerking!  

Elise Amrane

Provalu

Waarom onze arbeidsrecht advocaten inschakelen?

Je kunt bij ons terecht voor alle mogelijke arbeidsvoorwaarden gerelateerde vragen. Is er een CAO op mijn onderneming van toepassing? Houdt mijn baas zich aan de CAO? Mogen bepaalde arbeidsvoorwaarden eenzijdig worden gewijzigd? Voor deze en andere vragen kun je uiteraard bij ons terecht.

Misschien ook interessant voor jou?