Als een rechtspersoon wordt ontbonden en op dat moment geen ‘baten’ meer heeft, dan valt er niets meer te vereffenen en eindigt de rechtspersoon direct nadat het ontbindingsbesluit is genomen. Het maakt daarbij – zo wordt vrij algemeen aangenomen - niet uit of er nog wel schulden bestaan. Dit fenomeen wordt in juridisch jargon aangeduid als ‘turboliquidatie’. Maar wat nu als u als schuldeiser meent dat er nog wel baten zijn?

Op het moment dat er na ontbinding nog wel baten zijn en het blijkt dat de schulden de baten overtreffen, dan zijn de vereffenaars verplicht om het faillissement aan te vragen van de ontbonden rechtspersoon. De curator zorgt dan voor verdeling van de baten, met inachtneming van de wettelijke rangorde.

Turboliquidatie wordt in de praktijk gebruikt om een faillissement te omzeilen

Door de resterende activa eerst te verkopen, de opbrengst te verdelen onder de schuldeisers en vervolgens pas het ontbindingsbesluit te nemen, eindigt de rechtspersoon direct. Er komt dan geen vereffening aan te pas en de verplichting om het faillissement aan te vragen ontstaat evenmin. Dit ongeacht hoeveel schulden er achterblijven.

Alsnog het faillissement aanvragen?

Meent u als schuldeiser dat er wel degelijk nog baten zijn, of dat u in de aanloop naar de turboliquidatie bent benadeeld, dan moet u vervolgens in een dagvaardingsprocedure trachten de rechtbank daarvan te overtuigen en de vereffening van de rechtspersoon door de rechtbank te laten (her)openen. De vereffenaar zal vervolgens alsnog het faillissement moeten aanvragen. Een omslachtige en kostbare manier om (indirect) een faillissement uit te lokken.

Meerdere schuldeisers? Vraag gezamenlijk het faillissement aan

Zijn er meerdere schuldeisers, dan kunt u er ook voor kiezen om direct gezamenlijk het faillissement aan te vragen van de ontbonden (en uit het handelsregister uitgeschreven) rechtspersoon. Ook daarbij moet door u en de overige schuldeisers aannemelijk worden gemaakt dat er wel degelijk (potentiële) baten zijn. Een dergelijke bate kan ook bestaan uit een vordering op het bestuur wegens bestuurdersaansprakelijkheid. Een gezamenlijke faillissementsaanvraag gaat snel en kost veel minder dan een dagvaardingsprocedure en is dan ook een stuk ‘laagdrempeliger’.

Gezamenlijk het faillissement aanvragen komt steeds vaker voor

Een aantal recente uitspraken wijzen erop dat schuldeisers deze weg ook vaker weten te vinden en met succes bewandelen. In een van deze uitspraken was in eerste aanleg door de rechtbank het faillissement uitgesproken en ging het (voormalige) bestuur tegen dit faillissement in beroep. Uit de uitspraak blijkt dat ook een vordering die de curator heeft om een benadelende rechtshandeling van de failliet ongedaan te maken, kwalificeert als een te vereffenen bate.

Wat te doen als u als schuldeiser wordt benadeeld na een turboliquidatie

Krijgt u te maken met een crediteur die plotseling blijkt te zijn uitgeschreven uit het handelsregister en er zijn aanwijzingen dat er nog baten zijn (bijvoorbeeld omdat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en/of er benadelende rechtshandelingen zijn verricht), dan is een (gezamenlijke) faillissementsaanvraag zeker het overwegen waard.