Het coronavirus heeft voor veel mensen gevolgen voor hun inkomen. Uw arbeidscontract wordt mogelijk niet verlengd waardoor uw inkomsten zullen dalen. Of u heeft als ondernemer wellicht te maken met een afname van opdrachten waardoor u een inkomensterugval krijgt. Het gevolg daarvan kan zijn dat u niet meer kunt voldoen aan uw alimentatieverplichting. Wat zijn de gevolgen als u stopt met het betalen van de alimentatie?

Overleg altijd eerst met uw ex-partner over de alimentatie

Op voorhand is ons advies om nooit zomaar te stoppen met het betalen van alimentatie. Ga eerst in overleg met uw ex-partner. Mocht dat overleg niet tot het gewenste resultaat leiden en u besluit de alimentatie stop te zetten zonder dat u een procedure start bij de rechtbank, dan moet u rekening houden met een aantal consequenties.

Om te beoordelen welke consequenties het stopzetten van de alimentatie voor u heeft, is het allereerst van belang om te achterhalen op welke manier de alimentatieverplichting is vastgesteld.

Alimentatie vastgelegd in beschikking van de rechtbank

Het kan zijn dat u de alimentatieverplichting heeft laten vastleggen in een beschikking van de rechtbank. Dit is het geval wanneer de rechtbank de afspraken uit een echtscheidingsconvenant heeft bekrachtigd in een beschikking of in een beschikking uitspraak heeft gedaan over de te betalen alimentatie.

Door deze vastlegging beschikt uw ex-partner over een zogeheten executoriale titel waarmee uw ex-partner de deurwaarder de opdracht kan geven om de alimentatie te incasseren en beslag te leggen. Als u de alimentatiebetalingen zonder instemming van uw ex-partner stopt of verlaagd, kan uw ex-partner via het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsverplichtingen) of via een deurwaarder beslag leggen op uw inkomen, bankrekeningen of andere vermogensbestanddelen om de alimentatie te incasseren.

Juist in de huidige onbekende en zeer onzekere periode moet u voorkomen dat er beslag wordt gelegd op uw vermogen en inkomen, want dat kan uw situatie alleen maar verergeren. Als u de alimentatie echt niet meer kunt betalen en uw ex-partner legt beslag, dan heeft u de mogelijkheid om de rechtbank te vragen het beslag op te heffen in een executiegeschil. In een executiegeschil kunt u de rechtbank vragen om het beslag op te heffen omdat het bijvoorbeeld aan uw zijde een noodtoestand veroorzaakt.

Indienen verzoek bij rechtbank voor verlaging alimentatie

Het is verstandiger om beslaglegging en een executiegeschil te voorkomen. Wilt u de hoogte van de alimentatie verlagen of helemaal stopzetten, dan kunt u beter een procedure starten bij de rechtbank. U vraagt de rechter in dat geval de alimentatie te wijzigen of stop te zetten omdat u te maken heeft met een inkomensterugval vanwege het coronavirus. In een eerder artikel hebben wij de inhoudelijke criteria beschreven voor wijziging of stopzetting van de alimentatie.

Onderlinge afspraak over alimentatie

Het kan ook zo zijn dat u kinderalimentatie en/of partneralimentatie betaalt, terwijl daar nooit een rechter aan te pas is gekomen. In dat geval kunt u in principe de alimentatiebetalingen stoppen of verlagen zonder dat dit direct gevolgen voor u heeft. Uw ex-partner heeft namelijk geen executoriale titel en kan dus geen incassomaatregelen treffen en beslag leggen op uw inkomen of vermogen. Wat uw ex-partner in dit geval wel kan doen, is een verzoekschrift (laten) indienen of dagvaarding laten uitbrengen om nakoming/bekrachtiging van de alimentatieafspraak te vragen.

Vragen over het betalen van alimentatie?

Ongeacht of de alimentatieverplichting is opgenomen in een echtscheidingsconvenant en is bekrachtigd door de rechtbank of dat u onderling bent overeengekomen dat u alimentatie betaalt, stop niet abrupt met betalen! Ga eerst in overleg met uw ex-partner. Mocht dit overleg niet leiden tot een oplossing, dan kunt u altijd nog procedure bij de rechtbank starten. Als u advies of bijstand nodig heeft, neem dan gerust contact op met mij of een van de overige familierechtadvocaten. Of leg uw vraag voor aan de specialisten van de Coronavirus Helpdesk.