Door de coronacrisis is het op het moment niet toegestaan om fysiek bij elkaar te komen. Een algemene vergadering van aandeelhouders (ava) is dus niet mogelijk. Net als vergaderingen van bestuur en van de RvC en RvT. Ofwel vergaderingen moeten bij uitzondering online plaatsvinden of de vergaderingen moeten worden uitgesteld. Deze en andere issues zijn opgenomen in het wetsvoorstel Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19, dat op 8 april 2020 is gepubliceerd.

Het wetsvoorstel voorziet onder andere in:

  1. Facilitering van elektronische besluitvorming door tijdelijk af te wijken van de wettelijke en statutaire bepalingen ter zake het houden van fysieke vergaderingen;
  2. Verlenging van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening door het bestuur, in plaats van door de ava;
  3. Tijdelijke inperking van de bewijsvermoedens voor bestuurlijke aansprakelijkheid in faillissement.

De verwachting is dat de Tweede Kamer er al in de week na Pasen over stemt. Daarna is het nog de beurt aan de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel voorziet in terugwerkende kracht en wel vanaf 23 maart 2020. De bedoeling is dat de regels gelden tot 1 september 2020, tenzij verlenging noodzakelijk is.

Elektronische besluitvorming van de ava

Voor het houden van een ava uitsluitend langs elektronische weg gelden navolgende voorwaarden:

  1. De ava is langs elektronische weg voor aandeelhouders te volgen;
  2. De aandeelhouders zijn tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de ava in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de onderwerpen op de agenda;
  3. De vooraf gestelde vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering beantwoord. Die antwoorden moeten voldoende toegankelijk gemaakt worden voor de aandeelhouders;
  4. De deelnemers aan de ava moeten tijdens de ava elektronisch of anderszins vragen kunnen stellen, tenzij dat in redelijkheid niet gevergd kan worden.

In het wetsvoorstel wordt uitgebreid stil gestaan bij eenzijdige en tweezijdige communicatie-middelen. Het is aan het bestuur om een keuze te maken voor een passend communicatiemiddel, rekening houdend met de betrokken belangen en beschikbare mogelijkheden.

Uitstel voor het houden van de jaarlijkse ava -met ten hoogste 4 maanden- lijkt niet alleen te gelden voor de N.V., maar ook voor andere rechtsvormen. Althans dat lijkt af te leiden uit de begeleidende Memorie van Toelichting.

Vergaderingen van bestuur en van de RvC en RvT

Het bestuur, de RvC en de RvT bij een stichting kan elektronisch vergaderen in plaats van fysiek, mits alle bestuurders/toezichthouders daarmee instemmen. Dankzij het wetsvoorstel kan afgeweken worden van eventuele statutaire bepalingen ter zake fysieke bijeenkomsten. Onduidelijk is nog hoe het Ministerie van Financiën hiermee omgaat met het oog op substance eisen in het kader van de fiscale behandeling.

Verlenging termijn opmaken jaarrekening

De termijn voor het opmaken van de jaarrekening kan door het bestuur worden verlengd tot een totale termijn van maximaal 10 maanden na afloop van het boekjaar. De verlengingsbevoegdheid van de ava vervalt daarmee. Dit geldt níet voor beursvennootschappen.

Tijdelijke inperking van de bewijsvermoedens voor bestuurlijke aansprakelijkheid in faillissement

Als de jaarrekening van een vennootschap niet binnen twaalf maanden na de balansdatum wordt gepubliceerd, dan wordt dit -bij een faillissement- gekwalificeerd als kennelijk onbehoorlijk bestuur. Het wordt namelijk vermoed een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement. Kan het bestuur echter aantonen dat het verzuim van die publicatieplicht te wijten is aan de gevolgen van COVID-19, dan gelden deze bewijsvermoedens niet!

Up 2 date

We volgen de ontwikkelingen ter zake deze spoedwetgeving op de voet en houden u op de hoogte. We blijven actief in onze core business: bedrijven, ondernemers -zoals wijzelf- helpen daar waar nodig, daar waar mogelijk!

Vragen over deze spoedwetgeving?

Heeft u vragen over het wetsvoorstel Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19, dat op 8 april 2020 gepubliceerd is? Neem contact op met mij of een van de overige ondernemingsrechtadvocaten. Of leg uw vraag voor aan de specialisten van de Coronavirus Helpdesk. Zij staan 24/7 klaar om al uw juridische vragen die betrekking hebben op het coronavirus te beantwoorden.