Eind november, begin december ontvang je als werkgever weer de beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Te hoge Whk premies komen helaas nog altijd voor. Voorkom dat je als werkgever te veel betaalt. Controleer daarom de Whk-beschikking en maak – indien nodig – tijdig bezwaar. 

Publiek verzekerd of eigenrisicodrager

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de instroom van zieke werknemers in de WGA. Ook ben je verantwoordelijk voor (ex)werknemers die ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na einde diensterband ziek worden en instromen in de Ziektewet (de zogeheten ‘vangnetters’).

Hiervoor ben je standaard publiek verzekerd bij UWV. De aan jouw (ex)werknemers uitgekeerde WGA- en ZW-uitkeringen worden (indirect) aan jou als werkgever doorbelast via de gedifferentieerde premie Whk.

Je kunt er echter ook voor kiezen om eigenrisicodrager te zijn. In dat geval betaal je geen premie Whk, maar ben je zelf verantwoordelijk voor de uitkering en re-integratie van jouw zieke (ex)werknemers.

Tip: de gedifferentieerde premie voor de WGA mag je gedeeltelijk (50%) aan jouw werknemers doorbelasten. Dit geldt ook voor eigenrisicodragers die het WGA-risico hebben herverzekerd bij een private verzekeraar. De premie mag je inhouden op het nettoloon.

Totstandkoming gedifferentieerde premie Whk

De gedifferentieerde premie Whk bestaat uit twee delen, de WGA-premie en de ZW-premie, en is afhankelijk van verschillende factoren.

Allereerst wordt gekeken naar de totale loonsom van jouw bedrijf. De hoogte van jouw loonsom bepaalt of je een grote, middelgrote of kleine werkgever bent. De premie bestaat voor kleine werkgevers alleen uit een vaste sectorpremie. Voor middelgrote werkgevers is de premie deels sectoraal en deels individueel. Als grote werkgever betaal je uitsluitend een individuele premie.  

Daarnaast wordt gekeken naar het totaal aan uitgekeerde WGA- en ZW-uitkeringen die worden toegerekend aan jou als werkgever. Het gaat hier om de uitkeringen die twee jaar geleden zijn uitbetaald aan jouw (ex)werknemers. Deze uitkeringslasten hebben een verhogend effect op jouw premie.

Tenslotte wordt in geval van een kleine of middelgrote werkgever, ook nog gekeken naar de sectorindeling. Deze is bepalend voor de hoogte van de sectorpremie. Is er binnen jouw sector weinig verzuim, dan is de sectorpremie lager en vice versa.

Eigenrisicodrager voor de WGA of de ZW? In dat geval ontvang je ook de beschikking, maar is de premie 0%.

Controleren van de beschikking

Het is belangrijk om te controleren of de hiervoor genoemde factoren juist zijn vastgesteld. Ga in ieder geval na of de volgende gegevens kloppen:

  • loonsom;
  • sectorindeling;
  • toegerekende WGA- en ZW-uitkeringen.

Komen jouw bedrijfsactiviteiten nog overeen met de sectorindeling?

Het kan ook zijn dat de activiteiten van jouw onderneming zijn veranderd of dat jouw onderneming is gegroeid. Dit heeft mogelijk een wijziging van sectorindeling tot gevolg. Een andere sectorindeling kan ook een lagere premie betekenen.

Let op! Herindeling kan met terugwerkende kracht plaatsvinden.

Juiste doorbelasting uitkeringen?

Het komt regelmatig voor dat uitkeringen onterecht zijn doorbelast, dat er te veel is doorbelast of juist te lang. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een no-riskpolis, waar geen rekening mee is gehouden.

Ook als een derde aansprakelijk is voor de ziekte van jouw (ex)werknemer en er een mogelijkheid is tot regres, kan dit gevolgen hebben voor de premie Whk.

Om na te gaan welke uitkeringen zijn toegerekend en wat de hoogte daarvan is, heb je een instroomlijst nodig. Deze informatie wordt niet direct bij de beschikking meegestuurd en zal je dus eerst moeten opvragen.  

Tip: als je de instroomlijst opvraagt doet dit dan gelijktijdig met een pro forma bezwaar.

Kom in actie en controleer jouw Whk-beschikking

Uit de praktijk blijkt dat er regelmatig fouten worden gemaakt bij de vaststelling van de premie. Controleer daarom altijd de beschikking en maakt tijdig bezwaar. Hiermee voorkom je dat je te veel premie betaalt.

Twijfel je of de Whk-beschikking klopt? Neem dan gerust contact op met mij of een van de andere arbeidsrechtadvocaten