Veel goed draaiende (en gezonde) ondernemingen zijn door de coronacrisis plotseling in zwaar weer terechtgekomen. Hoe is dat bij u? Kunt u het hoofd boven water houden met behulp van de door de overheid genomen maatregelen of door tijdelijke bezuinigingsmaatregelen te nemen? Of zijn tijdelijke oplossingen niet meer voldoende om de tekorten op te lossen? En is de financiële impact zo groot dat het nemen van structurele maatregelen onvermijdelijk is om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen? In dat geval is een reorganisatie noodzakelijk. 

Bij een reorganisatie komt veel kijken:

  • Waar dient u bij een reorganisatie rekening mee te houden? 
  • Mag u zelf bepalen welke werknemers u voor ontslag voordraagt? 
  • Hoe werkt de procedure bij het UWV? 
  • Heeft de werknemer recht op een ontslagvergoeding en zo ja, hoe hoog is deze dan? 

stappenplan reorganisatie: wat komt erbij kijken?

Wij begrijpen dat er veel op u afkomt en dat u vragen heeft. Daarom voor u een Stappenplan Reorganisatie, zodat u precies weet hoe u het traject kunt doorlopen en aan welke reorganisatieregels u moet voldoen. Zo kunt u zelf aan de slag met een plan van aanpak voor de reorganisatie van uw onderneming. Het reorganisatie stappenplan bestaat uit 10 stappen.
 

Download stappenplan

Stap 1: Gegevens in kaart brengen: wie werkt in welke functie en is er een cao van toepassing?

Bij een reorganisatie is het belangrijk dat u inzicht krijgt in uw organisatie. Breng daarom de gegevens in kaart. Op die manier kunt u bepalen wat er moet veranderen in de organisatie en kunt u een goed reorganisatieplan opstellen. Met name is het van belang om inzicht te krijgen in het personeelsbestand.

Stap 2: Opstellen reorganisatieplan: het draaiboek van de organisatie

Een van de belangrijkste documenten bij een reorganisatie is het reorganisatieplan U werkt hierin u uit wat de reorganisatie inhoudt. Zo dient u te omschrijven wat de redenen zijn van de reorganisatie, welke maatregelen worden genomen en op welke wijze de reorganisatie ten goede zal komen aan het bedrijfsresultaat. 

Stap 3: Het afspiegelingsbeginsel: welke werknemers komen voor ontslag in aanmerking?

Als u gaat reorganiseren dan mag u niet zelf beslissen welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen. U dient aan de hand van het wettelijk voorgeschreven afspiegelingsbeginsel de ontslagvolgorde te bepalen. 

Stap 4: Herplaatsen van werknemers: onderzoeken of werknemers in een andere functie herplaatst kunnen worden

Onderzoek bij een reorganisatie eerst of herplaatsing van een werknemer binnen een redelijke termijn mogelijk is in een andere passende functie binnen het bedrijf voordat u een werknemer ontslaat. 

Stap 5: Opstellen van een sociaal plan

Een sociaal plan bij een reorganisatie beschrijft de voorzieningen die worden getroffen voor werknemers bij een collectief ontslag. Dit zijn vaak maatregelen om de gevolgen van het ontslag te verzachten of afspraken over de herplaatsingsprocedure. Een sociaal plan is niet verplicht maar heeft wel belangrijke voordelen. 

Stap 6: Indien verplicht: adviesaanvraag aan de OR / PVT

Op grond van de Wet op de ondernemingsraden valt een reorganisatie in de meeste gevallen onder het adviesrecht van de OR. Als het u bij een reorganisatie lukt om de OR of PVT aan uw zijde te krijgen, dan kan dat zorgen voor meer draagvlak voor de reorganisatie onder de werknemers. 

Stap 7: Indien verplicht: melding aan vakbonden en UWV over voorgenomen collectief ontslag (WMCO)

Als bij een reorganisatie sprake is van collectief ontslag, dan zijn de regels uit de Wet melding collectief ontslag (WMCO) van toepassing. De WMCO bevat enkele verplichtingen voor u als werkgever. 

Stap 8: Vaststellen van het reorganisatiebesluit, werknemers informeren en aanbieden beëindigingsovereenkomst

Informeer bij een reorganisatie in een persoonlijk gesprek de werknemers over het ontslag en stel voor iedere boventallige werknemer een beëindigingsovereenkomst op. 

Stap 9: Indienen individuele ontslagaanvraag UWV

Stemmen boventallige werknemers bij een reorganisatie niet in met een beëindigingsregeling, dan dient u een ontslagaanvraag bij het UWV in te dienen.

Stap 10: Opzegging van de arbeidsovereenkomst na verkregen ontslagvergunning UWV

Als u de ontslagvergunning van het UWV heeft verkregen, dan kunt u het arbeidscontract met uw werknemer opzeggen. U heeft daarbij te maken met een opzegtermijn en het uitbetalen van een transitievergoeding.
 

In het reorganisatie stappenplan wordt er bij elk van deze stappen in detail uitgelegd wat de stap precies inhoudt, welke regels van toepassing zijn en hoe u het kunt aanpakken.

Let op: maakt u gebruik van de NOW-regeling? 

Dan kan het indienen van een ontslagverzoek bij het UWV wegens bedrijfseconomische redenen consequenties hebben voor de hoogte van de subsidie die u krijgt!

Wilt u gaan reorganiseren of heeft u vragen? Neem contact op of bekijk het reorganisatie webinar

Neem dan gerust contact op met mij of een van de andere arbeidsrechtspecialisten. Of bekijk het webinar 'Reorganisatietraject in coronatijd'.