Veel ondernemingen merken dat de stijgende energiekosten en hogere grondstofprijzen invloed hebben op hun organisatie. Hoe is dat bij jou? Kan jij het hoofd nog boven water houden? Of is de (financiële) impact zo groot dat het nemen van structurele maatregelen onvermijdelijk is om de continuïteit van jouw onderneming te waarborgen? 

Zelfs als het nu wel goed gaat met jouw onderneming, is dit niet altijd een garantie voor de toekomst. Wat is bijvoorbeeld de verwachting voor de ontwikkeling van de omzet voor aankomend jaar en kan jouw onderneming nog wel gezond blijven met de alsmaar stijgende kosten? Of zijn er andere aanleidingen, zoals technologische veranderingen, die een reorganisatie noodzakelijk maken? 

Of een reorganisatie nu in het vooruitzicht ligt of niet, je kan maar beter goed voorbereid zijn.

Bij een reorganisatie komt veel kijken

  • Waar dien je rekening mee te houden? 
  • Mag je zelf bepalen welke werknemers je voor ontslag voordraagt?
  • Hoe werkt de procedure bij UWV?
  • Heeft de werknemer recht op een ontslagvergoeding en zo ja, hoe hoog is deze dan?
Wat kun je verwachten?

PREVIEW STAPPENPLAN

Stappenplan reorganisatie
Stappenplan reorganisatie, stap 1
Stappenplan reorganisatie, stap 9

welke stappen behandelen we?

Stap 1: Gegevens in kaart brengen: wie werkt in welke functie en is er een cao van toepassing?

Het is belangrijk dat je bij een reorganisatie inzicht krijgt in jouw organisatie. Breng daarom de gegevens in kaart, zodat je kunt bepalen wat er moet veranderen en een goed reorganisatieplan kunt opstellen. Vooral het verkrijgen van inzicht in het personeelsbestand is essentieel.

Stap 2: Opstellen reorganisatieplan: het draaiboek van de organisatie

Een van de belangrijkste documenten bij een reorganisatie is het reorganisatieplan. Hierin werk je uit wat de reorganisatie inhoudt. Je dient de redenen van de reorganisatie te omschrijven, welke maatregelen er worden genomen en op welke wijze de reorganisatie ten goede zal komen aan het bedrijfsresultaat.

Stap 3: Het afspiegelingsbeginsel: welke werknemers komen voor ontslag in aanmerking?

Als je gaat reorganiseren, mag je niet zelf beslissen welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen. Je moet aan de hand van het wettelijk voorgeschreven afspiegelingsbeginsel de ontslagvolgorde bepalen.

Stap 4: Herplaatsen van werknemers: onderzoeken of werknemers in een andere functie herplaatst kunnen worden

Bij een reorganisatie is het belangrijk dat je eerst onderzoekt of je een werknemer binnen een redelijke termijn kunt herplaatsen in een andere passende functie binnen het bedrijf voordat je overgaat tot ontslag.

Stap 5: Opstellen van een sociaal plan

Een sociaal plan bij een reorganisatie beschrijft de voorzieningen die je als werkgever treft voor je werknemers bij een collectief ontslag. Deze maatregelen zijn bedoeld om de negatieve impact van het ontslag te verminderen of om afspraken te maken over de herplaatsingsprocedure. Hoewel een sociaal plan niet verplicht is, heeft het wel belangrijke voordelen.

Stap 6: Indien verplicht: adviesaanvraag aan de OR / PVT

Op grond van de Wet op de Ondernemingsraden valt een reorganisatie in de meeste gevallen onder het adviesrecht van de OR. Als het jou lukt om de OR of PVT aan jouw zijde te krijgen bij een reorganisatie, kan dat zorgen voor meer draagvlak voor de reorganisatie onder de werknemers.

Stap 7: Indien verplicht: melding aan vakbonden en UWV over voorgenomen collectief ontslag (WMCO)

Als er bij een reorganisatie sprake is van collectief ontslag, moet je de regels uit de Wet melding collectief ontslag (WMCO) volgen. De WMCO legt jou als werkgever enkele verplichtingen op.

Stap 8: Vaststellen van het reorganisatiebesluit, werknemers informeren en aanbieden beëindigingsovereenkomst

Informeer in een persoonlijk gesprek de boventallige werknemers over de reorganisatie en hun ontslag. Stel voor deze groep werknemers een beëindigingsovereenkomst op. Licht daarnaast het overige personeel in. 

Stap 9: Indienen individuele ontslagaanvraag UWV

Stemmen boventallige werknemers bij een reorganisatie niet in met een beëindigingsregeling, dan dien je als werkgever een ontslagaanvraag bij het UWV in te dienen.

Stap 10: Opzegging van de arbeidsovereenkomst na verkregen ontslagvergunning UWV

Als je de ontslagvergunning van het UWV hebt gekregen, kun je de arbeidsovereenkomst met je werknemer opzeggen. Je hebt daarbij te maken met een opzegtermijn en het uitbetalen van een transitievergoeding.

WIL JE SUCCESVOL EEN REORGANISATIE DOORLOPEN?

DOWNLOAD GRATIS Stappenplan

voer je gegevens in en 
ontvang het stappenplan

In dit 10 stappenplan leggen we bij elke stap gedetailleerd uit wat de stap precies inhoudt, welke regels van toepassing zijn en hoe je het kunt aanpakken. Zo weet je precies hoe je succesvol een reorganisatietraject kunt doorlopen en kun je zelf aan de slag met een plan van aanpak voor de reorganisatie van jouw onderneming. Voer je gegevens in en je ontvangt een e-mail waarmee je het stappenplan gratis kunt downloaden.