De wervende reclamespotjes van de landmacht met daarin de vraag "geschikt/ongeschikt" staan velen van ons nog op het netvlies, terwijl de realiteit inmiddels is dat binnen Defensie een grootscheepse reorganisatie wordt doorgevoerd.

Daarbij zullen naar verluidt zo'n zesduizend gedwongen ontslagen vallen en de komende jaren in totaal ruim 12.000 arbeidsplaatsen vervallen. Naast aanstellingen van militaire ambtenaren, staan ook die van burgerpersoneel in dienst van Defensie op de tocht.

Wat betekent dit voor u of uw naasten die werkzaam zijn bij Defensie?

De rechtspositie van de ambtenaar bij Defensie

Bent u militair ambtenaar, dan is uw rechtspositie, geregeld in het Algemeen Militair Ambtenarenreglement Defensie (AMAR). Bent u burgerlijk ambtenaar, dan geldt voor u het Burgerlijk Ambtenarenreglement Defensie (BARD). Beide regelingen kennen de mogelijkheid van ontslag op grond van overtolligheid, mits na een zorgvuldig onderzoek naar de mogelijkheid van herplaatsing.

Om die zorgvuldigheid te waarborgen, geldt binnen Defensie een reorganisatieplan, getiteld het Sociaal Beleidskader (SBK). In het SBK zijn de tussen ambtenaar en Defensie over en weer geldende rechten en plichten uitgebreid omschreven.

In het kader van een reorganisatie worden vele besluiten genomen, ook zonder dat dit direct een ontslagbesluit betreft. Het is aan te raden bij twijfel of als u het er niet mee eens bent steeds tijdig bezwaar aan te tekenen tegen deze besluiten. Hoe u bezwaar kunt maken en binnen welke termijn, kunt u lezen in ‘Ontslagrecht (ambtenaar)’ op onze website.

Uitgangspunt herplaatsing

Het Sociaal Beleidskader (SBK) is primair gericht op herplaatsing in een passende andere functie binnen Defensie van de werknemer wiens functie vervalt. Blijkt dat niet mogelijk, dan wordt getracht buiten Defensie een andere passende functie te vinden.

Een functie is passend wanneer de werkzaamheden voor de capaciteiten en ervaring van betrokkene zijn berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van betrokkene kan worden gevergd.

Duur herplaatsingsproces
Het zogenaamde herplaatsingsproces duurt in totaal maximaal 24 maanden. De medewerker wordt in een persoonlijk gesprek en schriftelijk geïnformeerd over de aanwijzing als herplaatsingskandidaat en over de ingangsdatum van die aanwijzing. De ingangsdatum valt in principe samen met het moment van het vervallen van de functie.

Van totale herplaatsingsperiode van 24 maanden worden - behoudens verlenging - maximaal de eerste zes maanden besteed aan het zoeken van een andere functie binnen Defensie. Lukt het niet binnen Defensie een andere functie te vinden, dan zal voor de resterende duur van het herplaatsingsproces worden gezocht naar een functie buiten Defensie.

Goed om te weten is dat tijdens het interne herplaatsingsonderzoek van de medewerker wordt verwacht dat deze zo mogelijk passende andere werkzaamheden vervult. Tijdens het externe herplaatsingsonderzoek is de medewerker vrijgesteld van werk.

Vertrekregelingen

Vertrekstimuleringspremie
Binnen het SBK is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk aanspraak te maken op een vertrekstimuleringsregeling. De herplaatsingskandidaat die ontslag aanvraagt binnen vier maanden na aanvang van de herplaatsingstermijn, kan aanspraak maken op een vertrekstimuleringspremie van zes bruto maandsalarissen. Vraagt de herplaatsingskandidaat ontslag aan in de periode van vier tot zes maanden na aanvang van de herplaatsingstermijn, dan bedraagt die vertrekstimuleringspremie vier bruto maandsalarissen.

Let op! Voorwaarde om aanspraak te maken op een vertrekstimuleringsregeling is dat wordt afgezien van alle overige aanspraken op Defensie, zoals bijvoorbeeld wachtgeld, loonsuppletie, terugkeermogelijkheid en dergelijke!

Bemiddelingspremie
Tijdens de periode van externe herplaatsing geldt dat de herplaatsingskandidaat die succesvol buiten Defensie wordt herplaatst een bemiddelingspremie tegemoet kan zien van twee bruto maandsalarissen.

Remplaçantenregeling
Ten slotte geldt dat het mogelijk is voor medewerkers die zelf geen herplaatsingskandidaat zijn, te verzoeken de plaats in te nemen van een collega die dat wel is. Dit wordt de remplaçantenregeling genoemd.

Sociale zekerheid

Lukt het niet elders een passende functie te vinden, dan volgt in principe na 21 maanden een ontslagbesluit, waarbij ontslag wordt verleend per een datum gelegen 24 maanden na het vervallen van de functie. Er geldt namelijk een opzegtermijn van drie maanden.

Wachtgeld
De medewerker van wie het dienstverband op deze wijze eindigt, kan aanspraak maken op wachtgeld. De eerder reeds vervallen wachtgeldregelingen voor militaire en burgerlijke ambtenaren van Defensie zijn in het kader van het SBK opnieuw van toepassing verklaard. De duur waarop recht op wachtgeld bestaat varieert naar gelang de lengte van het dienstverband en bedraagt ten minste 6 maanden. Het bedrag aan wachtgeld bedraagt gedurende de eerste drie maanden 90% van het laatstgenoten loon, gedurende de daaropvolgende negen maanden 80% en daarna 70%.

Let op! Het weigeren van een aangeboden passende functie, leidt tot ontslag zonder aanspraak op wachtgeld!

Tot slot

Mocht u of één van uw naasten als militair of burgerlijk ambtenaar bij Defensie geconfronteerd worden met deze grootscheepse reorganisatie, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

Uw defensie is tenslotte mijn vak!