Al jarenlang discussieert de politiek over het huidige wettelijke stelsel van partneralimentatie en de berekeningssystematiek. De initiatiefnemers zijn van mening dat het huidige stelsel aan herziening toe is en er geen maatschappelijk draagvlak meer bestaat voor de huidige duur van de partneralimentatie van (maximaal) 12 jaar.

Eerder wetsvoorstel uit 2015: Partneralimentatie moet eerlijker, simpeler en korter

De Raad van State had felle kritiek op het wetsvoorstel dat op 19 juni 2015 werd ingediend. De huidige initiatiefnemers hebben deze kritiek ter harte genomen en het wetsvoorstel aangepast. Slechts één kreet is overgebleven: ‘Partneralimentatie moet korter!’. Het automatisme van een 12 jaar durende partneralimentatie behoort verleden tijd te zijn. De initiatiefnemers zijn van mening dat er een nieuwe standaard moet komen.

Nieuw wetsvoorstel: Partneralimentatie moet korter

Van het oorspronkelijke wetsvoorstel dat in 2015 is ingediend, is dus niet veel meer overgebleven. Het huidige wetsvoorstel ziet nu alleen op de duur van de partneralimentatie. De nieuwe standaard wordt: de duur van de partneralimentatie is gelijk aan de helft van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar. Stel, u bent 8 jaar gehuwd, dan is de maximale termijn 4 jaar.

Net zoals bij elke rechtsregel, zijn er natuurlijk uitzonderingen.

Uitzondering 1: langdurig huwelijk

Heeft uw huwelijk langer dan 15 jaar geduurd en zit u op het moment van echtscheiding ten hoogste 10 jaar onder de AOW-gerechtigde leeftijd, dan is de duur maximaal 10 jaar tot het moment dat de echtgenoot, die recht heeft op alimentatie, de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Dit lijkt een wat cryptische bepaling, ik leg het u uit aan de hand van twee voorbeelden.

  1. Stel, u en uw partner zijn 58 jaar oud en u bent 16 jaar getrouwd. Dit kwalificeert als een langdurig huwelijk. U hebt vanaf uw 67e recht op AOW. Dan hebt u dus 9 jaar recht op partneralimentatie.
  2. Stel, u en uw partner zijn 40 jaar oud en u bent 15 jaar getrouwd. Dit kwalificeert ook als een langdurig huwelijk, u valt echter niet onder de uitzondering omdat u niet 10 jaar verwijderd bent van de AOW-gerechtigde leeftijd. In dit geval geldt de ‘standaardtermijn’ van maximaal 5 jaar partneralimentatie.

De reden van bovengenoemd onderscheid is dat uw hoge leeftijd na een langdurig huwelijk een belemmering kan vormen om (snel) terug te keren naar de arbeidsmarkt. Als u gedurende lange tijd niet actief bent geweest op de arbeidsmarkt en op oudere leeftijd weer moet herintreden, is het niet reëel te veronderstellen dat u binnen 5 jaar in uw eigen levensonderhoud kan voorzien.

Uitzondering 2: huwelijk met jonge kinderen

Bij huwelijken met kinderen die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt, is de duur maximaal 12 jaar. De achtergrond hiervan is dat kinderen die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt, naar de middelbare school gaan en het dan eenvoudiger is voor de ouder om de zorg te combineren met een baan.

Stel, u heeft op het moment van echtscheiding een kind van 5 jaar oud, dan loopt de alimentatie in ieder geval door totdat het kind de 12-jarige leeftijd heeft bereikt. De alimentatieduur is dan maximaal 7 jaar.

Uitzondering 3: bereiken van de AOW-leeftijd

Bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd door de alimentatieplichtige neemt in de meeste gevallen het inkomen af. Daarnaast dient er rekening te worden gehouden met de Wet verevening pensioenrechten. De initiatiefnemers achten het redelijk dat de partneralimentatie stopt als de echtgenoot, die partneralimentatie betaalt, de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Hiermee wordt voorkomen dat het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door de alimentatiebetaler automatisch leidt tot een rechtszaak waarin wijziging van de alimentatie wordt verzocht.

Stel, u en uw partner zijn 64 jaar oud en u bent 8 jaar gehuwd geweest. U hebt in principe dus recht op 4 jaar partneralimentatie. Uw partner heeft echter recht op AOW vanaf zijn/haar 67e jaar. Dit betekent dat u maar 3 jaar recht hebt op partneralimentatie.

Voor wie geldt het nieuwe wetsvoorstel?

De belangrijkste vraag is: op wie zal deze nieuwe mogelijke wet van toepassing zijn? De nieuwe verkorte termijnen zullen alleen gelden voor nieuwe gevallen. De nieuwe wettelijke regeling ziet dus alleen op zaken waarin partneralimentatie voor het eerst wordt vastgesteld na invoering van deze wet.

Meer informatie over partneralimentatie?

Wilt u meer weten over het huidige systeem van partneralimentatie of over het wetsvoorstel? Neem gerust contact met mij op of een van de andere familierechtadvocaten.