Op het moment dat u als expat de ingrijpende beslissing neemt om te gaan (echt)scheiden en u hebt (minderjarige) kinderen, moeten er verschillende voorzieningen voor hen worden getroffen. Bij welke ouder zullen de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben, welke zorgregeling kan worden afgesproken, hoe hoog bedragen de kosten van de kinderen en welke ouder draagt met welk bedrag bij in die kosten, zijn vragen die beantwoord moeten worden. In dit artikel wijzen wij u op de belangrijkste (knel)punten die voor u als expat van belang zijn.

Nieuw huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018

Voordat ik inga op de voorzieningen die u voor uw kinderen moet treffen, wijs ik u nog op het nieuwe huwelijksvermogensrecht dat per 1 januari 2018 van kracht is. Wij schreven al eerder over de huwelijksvermogenspositie van expats in Nederland.

Financiële afspraken: kinderalimentatie

Heeft u minderjarige (tot 18 jaar) kinderen, dan zal er in de meeste gevallen een regeling moeten worden getroffen voor kinderalimentatie. Allereerst zal moeten worden bepaald of de Nederlandse rechter bevoegd is om te oordelen over de kinderalimentatie. Hangt de alimentatiekwestie samen met de in Nederland aanhangige scheidingsprocedure, dan zal de rechter vrijwel in alle gevallen ook rechtsmacht aannemen voor de alimentatiekwestie.

Is de rechtsmacht van Nederlandse de rechter eenmaal vastgesteld, dan moet worden bepaald welk recht op de alimentatie van toepassing is. Grofweg zijn er twee mogelijkheden voor de Nederlandse rechter.

  1. Wonen de kinderen in Nederland? Dan zal de alimentatie worden beoordeeld naar Nederlands recht.
  2. Wonen de kinderen niet in Nederland? Dan wordt geen Nederlands recht toegepast, maar het recht van het land waar het kind woont, tenzij de ouders gezamenlijke een keuze uitbrengen voor het Nederlands alimentatierecht.

In Nederland zijn de zogenaamde NIBUD tabellen ontwikkeld voor het berekenen van kinderalimentatie. Aan de hand van het netto inkomen van beide ouders, het aantal kinderen en de leeftijd van uw kinderen worden de kosten bepaald. Zijn de kosten van uw kinderen bekend, dan wordt de draagkracht van ieder van u vastgesteld. In het Nederlands recht is het uitgangspunt dat u als ouders naar rato van ieders draagkracht bijdraagt in de kosten van verzorging en opvoeding van uw kinderen.

Geen Nederlands recht, welk recht dan?

Stel dat de echtscheidingsprocedure wel in Nederland loopt, maar dat uw kinderen in het buitenland wonen. In dat geval neemt de Nederlandse rechter wel bevoegdheid aan om over de kinderalimentatie te oordelen. Brengt u als ouders geen gezamenlijke keuze uit voor het Nederlands recht, dan behandelt de Nederlandse rechter het alimentatievraagstuk evenwel naar het recht van het land waar uw kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben.

Als expat dient u er daarom op bedacht te zijn dat niet automatisch het Nederlands recht van toepassing is op de vaststelling van kinderalimentatie, maar dat dit afhankelijk is van de woonplaats van uw kinderen. Wonen uw kinderen in het buitenland, dan kan de alimentatie uitsluitend en alleen naar Nederlands recht worden beoordeeld als u en uw partner beiden instemmen met de toepassing van het Nederlands recht.

Is de Nederlandse rechter ook bevoegd een zorgregeling vast te stellen?

Bij echtscheiding wordt ook bepaald bij welke ouder uw kinderen hun hoofdverblijfplaats krijgen, net als een zorgregeling. Wonen uw kinderen niet in Nederland, dan is de Nederlandse rechter niet bevoegd om zorgvoorzieningen voor uw kinderen te treffen. In dat geval zullen de geschilpunten tussen u en uw partner, over bijvoorbeeld een omgangsregeling, moeten worden voorgelegd aan de rechter van het land waar uw kinderen wonen.

Op deze regel is een belangrijke uitzondering. U kunt als ouders namelijk gezamenlijk een keuze maken voor de toepassing van het Nederlands recht. Op die manier kan de Nederlandse rechter alsnog bepalen waar de kinderen bijvoorbeeld hun hoofdverblijfplaats zullen hebben en welke zorg/omgangsregeling te realiseren is. Als u het er samen over eens bent, kan dit vooral in een internationale scheiding een enorme kosten- en tijdsbesparing opleveren, omdat op deze wijze een extra procedure in het buitenland wordt vermeden.

Ouderschapsplan noodzakelijk naar Nederlands recht

Is de Nederlandse rechter bevoegd om naar Nederlands recht zorgvoorzieningen voor uw kinderen te treffen, dan zijn u en uw partner verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan legt u afspraken vast over de hoofdverblijfplaats van uw kinderen, de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken en/of een financiële regeling voor de kosten van opvoeding en verzorging van uw kinderen (kinderalimentatie).

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het is belangrijk dat u beseft dat het mogelijk is dat een echtscheiding in Nederland niet altijd met toepassing van het Nederlands recht afgewikkeld kan worden. Om die reden kan een internationale echtscheiding, vooral als er kinderen bij betrokken zijn, veel onzekerheid en hoge kosten met zich meebrengen.

Laat u zich in een vroeg stadium voorlichten door een van onze familiespecialisten zodat u, mede in het belang van uw kinderen, niet voor verrassingen komt te staan.