Stel u bent borg en de schuldeiser komt haar verplichtingen ten aanzien van u niet na? Heeft u dan het recht de borgtochtovereenkomst te ontbinden? Nee, oordeelde de Hoge Raad onlangs.

De casus: bank spreekt borg aan, borg beweert tekortkoming in zorgplicht

De casus is als volgt. De bank heeft een financiering aan de schuldenaar verstrekt waarvoor de borg zich borg heeft gesteld.
De schuldenaar kwam haar verplichtingen jegens de bank niet na en betaalde het krediet niet op tijd terug. Gedurende anderhalf jaar na de einddatum van de financiering was de bank nauw betrokken bij de herstructurering van de groep van vennootschappen waartoe de schuldenaar behoort. Een structurele oplossing werd evenwel niet bereikt en verschillende vennootschappen gingen failliet. De bank sprak vervolgens de borg aan tot betaling van het bedrag waarvoor hij zich uit hoofde van de borgtochtovereenkomst borg had gesteld.

De borg beweert dat de borgtochtovereenkomst dient te worden ontbonden op grond van een tekortkoming aan de zijde van de bank. De tekortkoming zou volgens de borg zien op het niet door de bank voldoen aan de op haar rustende zorgvuldigheids- en inspanningsverplichting. De borg stelt dat de bank het belang van de borg bij spoedige informatieverstrekking heeft miskend, door zich pas ná de poging tot herstructurering tot de borg te wenden. De borg kon daardoor niet de door haar bij het aangaan van de borgstelling bedongen zekerheid (het pandrecht op de door de schuldenaar gehouden aandelen) inroepen op het moment dat deze nog enige waarde had.

Geen ontbinding mogelijk: borgtochtovereenkomst is een eenzijdige overeenkomst

Het hof erkent dat de bank de borg had moeten informeren dat zij in afwachting van de financiële herstructurering, de hoofdschuldenaar nog niet zou aanspreken op haar verzuim. Echter geeft dit volgens de Hoge Raad geen recht op ontbinding. Alleen wederkerige overeenkomsten kunnen namelijk worden ontbonden. Een borgtochtovereenkomst is een eenzijdige overeenkomst en geen wederkerige overeenkomst nu het kenmerkende eigenschap hiervan, te weten het ruilkarakter, ontbreekt.

Wat zijn de mogelijkheden voor u als borg als de bank haar zorgplicht schendt?

Schendt de bank haar zorgplicht jegens u als borg, dan kunt u de borgtochtovereenkomst aldus niet ontbinden. Welke mogelijkheid heeft u wel? Het Hof ’s-Hertogenbosch heeft in een eerdere casus reeds geoordeeld dat u als borg in dat geval een beroep kunt doen op het schenden van de zorgplicht van de bank. De borgtochtovereenkomst blijft dan weliswaar geldig en moet in principe alsnog worden nagekomen. Echter het hof acht het in een dergelijke situatie onredelijk en onbillijk dat de bank, ondanks haar fout, nakoming kan verwachten van u als borg. De vordering tot nakoming zal derhalve worden afgewezen.

Meer weten over de (on)mogelijkheden van borgtochtovereenkomsten?

Bent u borg, komt de schuldeiser haar verplichtingen ten aanzien van u niet na en wilt u weten wat u kunt doen? Of heeft u vragen over de borgtochtovereenkomsten in het algemeen? Neem gerust vrijblijvend contact op met mij of één van de andere ondernemingsrechtspecialisten van RWV.