Een moment van onbezonnenheid, ondoordacht handelen, maar ook onwetendheid van de werknemer kan tot imagoschade van uw bedrijf leiden en ontslag voor de werknemer tot gevolg hebben.

Hoe kunt u het beste voorkomen dat uw werknemer schadelijke uitlatingen doet via social media? En mag u van uw werknemer verlangen dat het social media account bij het einde van het dienstverband wordt ingeleverd?

Ontslag op staande voet

Uit de rechtspraak blijkt dat de rechter zich in toenemende mate buigt over arbeidszaken waarin sociale media een rol speelt. Zo komt het met enige regelmaat voor dat een werknemer op social media een misstap maakt met ontslag op staande voet als gevolg. Deze situatie deed zich in onderstaande zaak voor.

Een verpleegster die werkzaam is op de intensive care afdeling van het Ziekenhuis Amphia in Breda is door haar werkgever op staande voet ontslagen, omdat zij tijdens haar nachtdienst foto’s had laten maken van haar dochter die haar portfolio wilde uitbreiden als ‘Miss International Netherlands’. Deze foto’s, waarop ook een patiënt zichtbaar was, zijn vervolgens op Facebook geplaatst. Amphia verwijt de verpleegster dat ze haar eigen belang boven het belang van patiënten heeft gesteld en dat de foto’s zonder toestemming van de patiënt op sociale media zijn verspreid. De verpleegster wordt door Amphia op staande voet ontslagen.

In bovengenoemde situatie is de kantonrechter tot het oordeel gekomen dat gezien de duur van het dienstverband van de verpleegster, namelijk 35 jaar, er na afweging van alle omstandigheden van het geval geen sprake is van een dringende reden. Wel ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst en kent geen beëindigingsvergoeding aan de werkneemster toe.

Bovengenoemde situatie had voorkomen kunnen worden als partijen vooraf duidelijke afspraken hadden gemaakt over wat wel en niet kan op social media. Dit kan door een social media protocol op te stellen.

Zorg voor een social media protocol

Om te voorkomen dat een werknemer vertrouwelijke dan wel schadelijke informatie over uw onderneming online zet via social media, kunt u als werkgever op basis van het instructierecht een social media protocol opstellen. Wij adviseren om hierin op te nemen wat wel en niet wordt geduld en welke sanctie op overtreding van het protocol staat. Zorg ervoor dat u deze instructies duidelijk kenbaar maakt aan de werknemer. Dit kan bijvoorbeeld door de gedragsregels bij de arbeidsovereenkomst te voegen, de werknemer het protocol voor akkoord te laten tekenen en/of op intranet te plaatsen.

Ook is het van belang dat het protocol daadwerkelijk gehandhaafd wordt. Het protocol verliest aan kracht zodra het protocol bij de ene werknemer wel wordt gevolgd, maar bij de andere werknemer niet.

Het doel van een social media protocol is tweeledig. Ten eerste is het protocol bedoeld om te voorkomen dat de werknemer via social media een uitlating doet die kan leiden tot imagoschade van uw onderneming. Ten tweede heeft het ook een bewijsrechtelijke functie in ontslagzaken.

Inleveren (twitter)account? Kom een netwerkbeding overeen!

Kunt u als werkgever bij het einde van de dienstverband van uw werknemer verlangen dat hij zijn social media account inlevert? Dit is discutabel. Afgifte van bedrijfseigendommen bij het einde van het dienstverband ziet in eerste instantie toe op tastbare zaken. Echter, wanneer u en uw werknemer bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst zijn overeengekomen dat het social media account moet worden ingeleverd, is het verdedigbaar dat de werknemer gehouden is zijn digitale inloggegevens aan u over te dragen.

U kunt ervoor kiezen uw personeel – zakelijk – te laten twitteren onder de bedrijfsnaam in combinatie met de (voor)naam van de werknemer en af te spreken dat het account na beëindiging van het dienstverband bij u blijft. U heeft dan de mogelijkheid om de eventuele opvolger gebruik te laten maken van dit account met behoud van alle ‘volgers’. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in een zogenaamd ‘netwerkbeding’. In dit beding kunnen partijen ook overeenkomen wat te doen met de connecties van de werknemer op LinkedIn die tevens relaties van de onderneming zijn.

Vragen over een social media protocol en/of netwerkbeding?

Uiteraard kunt bij ons terecht voor al uw vragen over een social media protocol en/of een ‘netwerkbeding’. Wij zijn graag bereid deze stukken voor u op te stellen en u verder te adviseren over (verstandig) gebruik van social media.