Het aanhoudend gure economische klimaat in veel sectoren heeft geleid tot een record aantal faillissementen in 2012 en de eerste helft van 2013. Ruim een kwart van het Nederlandse MKB wordt momenteel begeleid door de afdeling Bijzonder Beheer van de banken. Het faillissementsrecht en de juridische mogelijkheden om in Nederland te reorganiseren, staan dan ook volop in de belangstelling.

Eind vorig jaar werden in het Financieel Dagblad de conclusies gepresenteerd van een onderzoek naar de werking van het Nederlandse faillissementsrecht. Met de kop “Bankroet van bedrijven vaak onnodig”, wordt de belangrijkste conclusie uit dit onderzoek al duidelijk: onder deskundigen leeft breed de overtuiging dat het reorganiserend vermogen van de Nederlandse Faillissementswet voor verbetering vastbaar is.

De Minister van Justitie heeft kort daarop een pakket wetswijzigingen aangekondigd om hierin verbetering te brengen. De praktijk loopt, met de introductie van de zogenaamde ‘pre-pack’ in Nederland, op deze ontwikkelingen vooruit. In dit artikel ga ik in op de pre-pack en de aangekondigde wetswijzigingen.

Voordelen van pre-pack

Surseance van betaling zou het middel moeten zijn om bedrijven die in zwaar weer komen tijdelijk uitstel van betaling te geven. In de praktijk werkt dit om meerdere redenen niet en is surseance van betaling vrijwel altijd het ‘voorportaal van faillissement’. Het faillissement leidt vervolgens weer tot het zeer snel verdampen van de waarde van een onderneming, omdat klanten een veilig heenkomen zoeken, leveranciers afhaken, evenals de belangrijkste personeelsleden.

Met de pre-pack krijgt een door de rechtbank aangewezen stille bewindvoerder enige tijd de gelegenheid om voorafgaand aan een faillissement de waarde van een onderneming vast te stellen en het verkoopproces te beoordelen. Zodoende kan er een snelle doorstart uit faillissement worden gemaakt, waarbij de waarde van de onderneming zoveel mogelijk wordt behouden en ten goede komt aan de schuldeisers.

De wet biedt deze mogelijkheid nog niet, maar de meeste rechtbanken werken aan deze nieuwe – uit Engeland ‘overgewaaide’ – werkwijze mee. Een recent voorbeeld vormt de doorstart van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis.

Aangekondigde wetswijzigingen

De Minister van Justitie heeft met een tweetal brieven aan de Tweede Kamer (van 27 november 2012 en 27 juni 2013) gerapporteerd over de voortgang van de ‘herijking van het faillissementsrecht’.

Uit de laatste brief blijkt dat de Minister de pre-pack op korte termijn (na de zomer) van een wettelijke basis wil gaan voorzien.

De Minister zet daarnaast in op het voorkomen van faillissementen door:

  1. het introduceren van ‘stille bewindvoering’, ook buiten de op een doorstart uit faillissement gerichte pre-pack;

    en

  2. het vergroten van de – momenteel zeer beperkte - mogelijkheden om een akkoord buiten faillissement via de rechter af te dwingen.

Focus op waardebehoud onderneming

Voor die gevallen waarin een faillissement onvermijdelijk is, wordt een pakket wijzigingen voorgesteld om in faillissement de waarde van de onderneming beter te kunnen behouden. Die wijzigingen zijn er met name op gericht om de mogelijkheden te verruimen om de onderneming in faillissement tijdelijk voort te zetten. Leveranciers kunnen in meer situaties dan nu het geval is worden gedwongen om door te blijven leveren en de curator krijgt ruimere mogelijkheden om aan financiers verpande zaken te gebruiken bij de voortzetting van de activiteiten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de pre-pack of heeft u andere vragen over het faillissementsrecht, neemt u gerust contact met mij op of een van de andere insolventierechtspecialisten.