Als u zich in Nederland vestigt, ligt het voor de hand dat u eerst een woning huurt voordat u een woning koopt. Verhuurders hebben in de praktijk de wens om voor een minimale aanvangstermijn te verhuren. Meestal is dat één jaar. Zij hebben immers belang bij zo min mogelijk mutaties in hun woningbestand. Met name het verschil tussen een overeenkomst met een minimale aanvangstermijn van minder dan 2 jaar en de huurovereenkomst van 2 jaar is soms lastig te beoordelen. Afhankelijk van uw specifieke wensen is niet op voorhand te zeggen waar u gunstiger mee uit bent: huuropzegbescherming of de flexibiliteit om elke maand te kunnen opzeggen.

Huuropzegbescherming

Traditioneel kent het Nederlandse huurrecht veel huurbescherming toe aan de huurder, zoals de huuropzegbescherming.

Een verhuurder mag de huurovereenkomst woonruimte in uitzonderlijke gevallen opzeggen. In de praktijk lukt het een verhuurder alleen de huurovereenkomst na tussenkomst van de rechter te beëindigen als hij de woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik of als u zich als huurder slecht gedraagt. Deze huuropzegbescherming geldt ook voor huurcontracten voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor één jaar. Deze huurovereenkomst eindigt niet van rechtswege na verloop van de termijn, maar zal na een jaar voor onbepaalde tijd worden voortgezet. Ook dan geniet u als huurder huuropzegbescherming.

Sinds 1 juli van 2016 biedt de wet ook mogelijkheden om tijdelijk te verhuren, zonder dat u als huurder huuropzegbescherming geniet. Dit biedt in de praktijk meer mogelijkheden om te contracteren met verschillende termijnen en verschillende huuropzegbescherming.

Feitelijk zijn er vier opties waarvoor u kunt kiezen. Deze opties zijn:

Optie 1 : U huurt voor onbepaalde tijd een woning

U kunt de huurovereenkomst aan verhuurder altijd opzeggen met een opzegtermijn van één kalendermaand. Als huurder geniet u volledige huuropzegbescherming tegen opzegging van de verhuurder.

Optie 2 : U huurt voor onbepaalde tijd met een minimum aanvangsduur van (bijvoorbeeld) één jaar.

Deze huurovereenkomst kunt u als huurder niet voortijdig opzeggen. U huurt voor de minimumduur van één jaar. Daarna loopt de overeenkomst voor onbepaalde tijd door en kunt u deze tussentijds opzeggen, waarbij u een opzegtermijn moet hanteren van één kalendermaand. U geniet vanaf de aanvang huuropzegbescherming tegen opzegging door de verhuurder.

Optie 3 : U huurt voor bepaalde tijd, met een maximum duur van 2 jaar

U geniet geen huuropzegbescherming. Na 2 jaar (of korter als de huurovereenkomst voor een kortere periode is aangegaan) eindigt deze huurovereenkomst van rechtswege en zult u de woning moeten verlaten. De verhuurder is wel verplicht om u tussen 3 kalendermaanden en één kalendermaand voor het eindigen van de huur aan te zeggen dat de huurovereenkomst zal eindigen. Als de verhuurder dat vergeet, geniet u alsnog volledige huuropzegbescherming.

U kunt de overeenkomst altijd tussentijds te beëindigen door een huuropzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand. Elke verlenging van deze overeenkomst leidt tot volledige huuropzegbescherming.

Optie 4 : U huurt voor bepaalde tijd van meer dan 2 jaar, bijvoorbeeld 3 jaar

U geniet volledige huuropzegbescherming en deze overeenkomst kunt u als huurder niet tussentijds opzeggen. Na de aanvangsduur wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd en kunt u deze telkens met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand opzeggen.

Uw concept huurcontract laten beoordelen?

Zoals gezegd, is het afhankelijk van uw specifieke wensen niet op voorhand te zeggen waar u gunstiger mee uit bent: huuropzegbescherming of de flexibiliteit om elke maand te kunnen opzeggen. Vanzelfsprekend kunnen wij u helpen een keuze te maken en een concept contract beoordelen.