Vanaf 1 juni 2023 geldt, nota bene met terugwerkende kracht vanaf 9 september 2020, de Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Vifo). Deze wet introduceert strikte regels voor investeringen, fusies en overnames in vitale sectoren om de nationale veiligheid te waarborgen. De Vifo verplicht jou als ondernemer/investeerder bepaalde investeringen eerst te melden bij het BTI, vooral als ze te maken hebben met vitale diensten of gevoelige technologieën. Maar hoe weet je nu wanneer je een bepaalde investering moet melden?

Wet Vifo verplicht het melden van bepaalde transacties bij het BTI

Een cruciale component van de Wet Vifo is de verplichte melding van bepaalde transacties bij het Bureau Toetsing Investeringen (BTI) door jou als ondernemer/investeerder. Het BTI beoordeelt vervolgens of een voorgenomen transactie een potentiële bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Als er een bedreiging wordt geïdentificeerd, heeft de minister de bevoegdheid om de transactie te verbieden of er specifieke voorwaarden aan te stellen.

Voldoe je als ondernemer/investeerder niet aan deze meldplicht dan kan het consequenties met zich meebrengen voor de betrokken partijen. Zo kan de transactie ongedaan worden gemaakt of een boete worden opgelegd. Goedkeuring van het BTI is in bepaalde gevallen een vereiste.

Welke transacties moet je melden? Over welke investeringen hebben we het?

Onder de verschillende investeringstoetsen vallen -op hoofdlijnen- investeringen waardoor een nieuwe partij zeggenschap verkrijgt. Zeggenschap is de mogelijkheid om op grond van feitelijke of juridische omstandigheden een beslissende invloed uit te oefenen op de activiteiten van een onderneming.

Investeringen waarin?

Elk land heeft zijn eigen set aan regels, die de nationale belangen vooropstellen. Dit betekent dat als je internationaal zaken gaat doen, je het zorgvuldig moet voorbereiden en rekening moet houden met de regelgeving van elk specifiek land. In de Wet Vifo is bepaald wie aangemerkt wordt als vitale aanbieder op het gebied van onder andere:

  • bankwezen,
  • havengebied,
  • kernenergie,
  • luchtvervoer en
  • winbare energie.

Ook beschrijft de Wet Vifo wat sensitieve technologie inhoudt. Het gaat om:

  1. bepaalde producten die geschikt zijn voor tweeërlei gebruik; producten met zowel een civiele als een militaire bestemming, en
  2. militaire goederen.

Het bijzondere is dat de wet ruimte laat voor aanpassingen; andere technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, kunnen ook als sensitief worden verklaard om zo de wet actueel te houden.

Moet je je investering melden volgens de Wet Vifo?

De minister heeft tot februari 2024 de tijd om overnames die vóór de inwerkingtreding van de wet hebben plaatsgevonden te onderzoeken. Dus hoewel de Wet Vifo tot extra administratieve rompslomp leidt, is de verwachting dat niet veel bedrijven hun investeringen hoeven te melden. De verwachting is dat de meeste investeringen gewoon goedgekeurd worden. 

Wil je nu advies of je je investering moet melden, neem contact op met mij of een van de overige ondernemingsrechtsadvocaten. Wij zoeken het graag voor je uit.