Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen van rechtswege (automatisch), tenzij schriftelijk is overeengekomen dat voorafgaande opzegging nodig is.

Huidig recht; werkgever bepaalt zelf wanneer hij werknemer informeert over wel/niet verlenging arbeidscontract

Nu is het nog aan de werkgever of en wanneer hij de werknemer informeert over zijn voornemen de arbeidsrelatie al dan niet voort te zetten.

Een werknemer met een tijdelijk contract heeft er echter belang bij dat hij hier tijdig over wordt geïnformeerd, omdat als het contract niet verlengd wordt, hij op zoek zal moeten gaan naar ander werk.

Wat gaat er veranderen?

Als het aan de regering ligt, wordt de werkgever wettelijk verplicht bij afloop van tijdelijke contracten van 6 maanden of langer de werknemer uiterlijk een maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst met hem.

Ook dient de werkgever aan te geven onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst eventueel kan worden voortgezet.

Dezelfde verplichting geldt voor opvolgende contracten van 6 maanden of langer.

Sanctie op niet nakoming

Komt de werkgever zijn verplichting de werknemer tijdig te informeren niet na, dan moet hij aan de werknemer een vergoeding betalen gelijk aan een maandsalaris.

Als de werkgever wel tijdig te kennen geeft de arbeidsrelatie te willen voortzetten, maar niet aangeeft tegen welke voorwaarden, dan wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn voortgezet voor dezelfde tijd op de vroegere voorwaarden.

In het volgende bericht komt het overgangsrecht aan de orde; op welk tijdstip en op welke wijze treden de verschillende wetswijzigingen in werking?

Belangrijk voor u, zodat u tijdig maatregelen kunt treffen.

Wordt vervolgd....


Meer informatie?

Heeft u vragen over dit artikel, neem gerust contact op met een van de arbeidsrechtspecialisten.