Door gebruik te maken van zzp-ers (zelfstandigen zonder personeel) kan de nodige flexibiliteit worden verkregen. Aan die flexibiliteit zitten echter grenzen. Zo heeft de Hoge Raad geoordeeld dat u als (hoofd)aannemer aansprakelijk kunt zijn wanneer een door u ingehuurde zzp-er het slachtoffer is van een bedrijfsongeval. De kantonrechter te Almelo heeft kort geleden geoordeeld dat die aansprakelijkheid zich zelfs kan uitstrekken tot de zzp-er die is ingehuurd door uw contractspartij.

Aansprakelijkheid werkgever voor bedrijfsongevallen

De wet bepaalt dat u als werkgever verantwoordelijk bent voor een veilige werksituatie. Lijdt een van uw werknemers bij zijn werk toch schade (bedrijfsongeval), dan bent u aansprakelijk, tenzij u:

  1. aantoont aan uw zorgplicht te hebben voldaan; of
  2. aantoont dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van uw werknemer.

De wet bepaalt dat deze bescherming ook geldt voor andere personen die worden ingeschakeld in de uitoefening van uw beroep of bedrijf: de zogeheten aansprakelijkheid voor ingeleend personeel.

Aansprakelijkheid werkgever voor een bedrijfsongeval van de zzp-er

Tot vorig jaar stond ter discussie of ook een zzp-er als een dergelijke persoon zou kunnen gelden. De zzp-er is immers een onderneming op zich...

De Hoge Raad heeft echter geoordeeld dat u als opdrachtgever onder omstandigheden toch aansprakelijk kunt zijn wanneer de door u ingehuurde zzp-er het slachtoffer is van een bedrijfsongeval.

Vereist is dat de zzp-er voor de zorg voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk is van degene voor wie hij die werkzaamheden verricht.

Of dit het geval is, zal per geval bepaald moeten worden.

Ook aansprakelijkheid werkgever voor de door de zzp-er ingehuurde zzp-er

De kantonrechter te Almelo heeft kort geleden geoordeeld dat die aansprakelijkheid zich ook kan uitstrekken tot de zzp-er die op zijn beurt weer is ingehuurd door de door u ingehuurde zzp-er.

De situatie was als volgt: bouwbedrijf huurt zzp-er I in voor het verlijmen van kalkzandsteenelementen. Zzp-er I schakelt op zijn beurt zzp-er II in om hem te helpen. Zzp-er II wordt het slachtoffer van een ernstig ongeval en spreekt het bouwbedrijf aan.

De kantonrechter oordeelt dat per veiligheidsaspect wordt beoordeeld of zzp-er II voor de zorg voor zijn veiligheid (mede) afhankelijk was van zzp-er I danwel van het bouwbedrijf. Zzp-er II kan dan de partij aanspreken van wiens zorg hij afhankelijk was.

In kort geding was er geen ruimte om zzp-er II toe te laten tot bewijs, waardoor het bouwbedrijf de zaak vooralsnog heeft gewonnen, maar veilig is zij nog zeker niet.

Aanvullende aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

De kantonrechter Almelo maakt duidelijk dat zorgplicht en aansprakelijkheid van u als (hoofd)aannemer zich onder omstandigheden zelfs uitstrekken tot door uw contractspartijen (onderaannemer of zzp-er) ingeschakelde derden.

Het is zaak zonodig een (aanvullende) aansprakelijkheidsverzekering te sluiten en loopt het echt uit de hand, dan kunt u altijd terecht bij onze arbeidsrecht- en letselschadeadvocaten.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neemt u dan contact op met mij.