MENU

Geldt voor de stille bewindvoerder/beoogd curator in de prepack-procedure de aansprakelijkheidsnorm van een curator of die van een advocaat?
23-12-2019

In geval van een beroepsfout die tot schade leidt, komen er al snel aansprakelijkheidsclaims op tafel. Het ene beroep is echter het andere niet en er gelden dan ook andere aansprakelijkheidsnormen. Deze norm is voor een Sinterklaasacteur anders dan die van een notaris en geldt er voor een advocaat een andere aansprakelijkheidsnorm dan voor een curator. Maar wordt de stille bewindvoerder/beoogd curator in de prepack-procedure in dit opzicht nu als een curator of een advocaat gezien? En welke aansprakelijkheidsnorm geldt er? De Hoge Raad zegt hierover dat voor een stille bewindvoerder/beoogd curator in een prepack-procedure dezelfde aansprakelijkheidsnorm geldt als voor de daadwerkelijk aangestelde curator.

Bijzondere aansprakelijkheidsnorm voor curator

Een advocaat maakt een beroepsfout, als hij de cliënt niet in staat stelt goed geïnformeerd te beslissen. Waarover de advocaat de cliënt dan precies moet informeren en voor welke risico’s hij moet waarschuwen, hangt onder meer af van de ernst en omvang van de risico’s, de mate van waarschijnlijkheid dat het risico zich zal verwezenlijken en de mate waarin de cliënt heeft laten blijken zich van dat risico bewust te zijn.

Een curator daarentegen moet vaak snel handelen, op basis van beperkte informatie. Hij of zij moet vaak ‘schieten in de mist’ en nog snel ook. Daarom geldt voor de curator de bijzondere aansprakelijkheidsnorm; de Maclou-norm. Hij/zij behoort te handelen zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een curator die over voldoende inzicht en ervaring beschikt en die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht. Uit het arrest Prakke/Gips volgde vervolgens dat de curator, voor zover hij bij de uitoefening van zijn taak niet is gebonden aan regels, in principe een ruime mate van vrijheid heeft.

Aansprakelijkheidsnorm bij prepack-procedure

Hoe zit het nu met de aansprakelijkheidsnorm voor de stille bewindvoerder/beoogd curator in de prepack-procedure?

Een prepack is de situatie waarbij vóór de faillietverklaring van de schuldenaar in beslotenheid wordt onderzocht of diens onderneming, of een deel daarvan, na de faillietverklaring kan worden voortgezet, en reeds zoveel mogelijk op voortzetting gerichte voorbereidingen kunnen worden getroffen. De prepack vloeit voort uit de praktijk en volgt niet uit de Faillissementswet. Datzelfde geldt voor de stille bewindvoerder of stille curator, die pas vlak vóór de faillietverklaring de situatie van de schuldenaar bestudeert en, zo mogelijk, een voortzetting van diens onderneming na het faillissement voorbereidt.

De beoogd curator is aldus (nog) geen curator, maar ook geen ‘gewone’ advocaat. Welke aansprakelijkheidsnorm geldt dan voor hem/haar? Over die vraag heeft onze Hoge Raad zich onlangs uitgelaten.

Voor de stille bewindvoerder/beoogd curator in de prepack-procedure geldt dezelfde aansprakelijkheidsnorm als voor de aangestelde curator

De rechter of een daartoe aangewezen beoogd rechter-commissaris wijst de beoogt curator aan en bepaalt tegelijkertijd zijn/haar positie en taken. Daarnaast zijn de Praktijkregels beoogd curator, die zijn opgesteld door de Vereniging Insolventierecht Advocaten Insolad, van belang. Bovendien speelt een rol dat de werkzaamheden van een beoogd curator ter voorbereiding dienen van een voortvarende en efficiënte afwikkeling van het nog uit te spreken faillissement van de schuldenaar. Aldus moet (ook) de beoogd curator de belangen van de gezamenlijke schuldeisers voorop stellen, rekening houdend met maatschappelijke belangen, waaronder het belang van werkgelegenheid.

Het is dan ook niet onlogisch dat voor een beoogd curator dezelfde aansprakelijkheidsnorm gelden, als voor de daadwerkelijk aangestelde curator. Hij/zij behoort te handelen, zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een curator die over voldoende inzicht en ervaring beschikt en die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht, aldus de Hoge Raad.

Meer weten over aansprakelijkstelling van de (beoogd) curator?

Heeft u vragen over een mogelijke aansprakelijkstelling van een curator? Aarzel niet om contact op te nemen met mij of één van mijn insolventierechtelijke collega’s van RWV.

Gerelateerde uitspraak: HR 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1492

© 2022 RWV