In mijn vorige artikelen “Voorkom persoonlijke aansprakelijkheid voor belastingschulden van de vennootschap? Doe tijdig een melding betalingsonmacht!”en “Betalingsonmacht niet (tijdig) gemeld en nu aansprakelijk gesteld?” besprak ik de risico’s van het nalaten om tijdig een melding betalingsonmacht te verrichten, zowel bij bepaalde belastingschulden als in geval van de bijdragen aan het bedrijfstakpensioenfonds. Illustratief voor deze risico’s is een recente uitspraak, waarin de rechter oordeelde dat twee voormalig bestuurders van een gefailleerd glazenwassersbedrijf persoonlijk aansprakelijk zijn voor niet-betaalde pensioenbijdragen. En dat terwijl zij niet eens toegang hadden tot de financiële gegevens van de vennootschap.

Meld ook voor pensioenbijdragen: de risico’s zijn groot

Twee bestuurders van een glazenwassersbedrijf hadden pensioenbijdragen niet betaald en het volgende bestuur heeft, pas veel later, betalingsonmacht gemeld. Vervolgens failleerde de vennootschap en stelde het bedrijfstakpensioenfonds de twee bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor de onbetaalde bijdragen. Aan die aansprakelijkheid trachtten zij te ontkomen door middel van (onder andere) de volgende verweren:

  1. de twee bestuurders waren het op het moment dat betaald moest worden niet eens met de (hoogte van de) gevorderde pensioenbijdragen, daarom werd (nog) niet betaald. Er zou namelijk wel betaald kunnen worden: er was geen betalingsonmacht en er hoefde dus ook niet gemeld te worden, wat wordt onderbouwd met een fors banksaldo en een substantieel totaal aan openstaande debiteuren op dat moment;
  2. gedurende de laatste 2,5 maand van hun bestuursperiode waren de twee bestuurders op non-actief gesteld;
  3. de taakverdeling binnen het bestuur was zodanig dat de twee bestuurders het financiële beleid niet voerden en zelfs geen toegang hadden tot de financiële gegevens van de vennootschap.

De kantonrechter maakte korte metten met al deze verweren. Zo stelt de kantonrechter vast dat de twee bestuurders niet inzichtelijk hebben gemaakt dat de vennootschap op dat moment niet in betalingsonmacht verkeerde, bij welk oordeel hij ook de door het (latere) bestuur van de vennootschap gegeven toelichting bij de (latere) melding betalingsonmacht betrekt.

Hij voegt daaraan bovendien toe dat zelfs als geen sprake was van betalingsonmacht (en dus niet gemeld had hoeven worden), de twee bestuurders aansprakelijk zouden zijn: dan zou er namelijk sprake zijn van betalingsonwil die als kennelijk onbehoorlijk bestuur zou moeten worden aangemerkt. Gezien het feit dat in dat geval sprake zou moeten zijn van een persoonlijk ernstig verwijt, is het overigens de vraag of die opmerking juist is.

Deze uitspraak maakt duidelijk hoe belangrijk het is om tijdig betalingsonmacht te melden. Indien dat niet gebeurd is, is het voeren van verweer niet eenvoudig. Bovendien kan de inhoud van uw correspondentie met de Belastingdienst of het bedrijfstakpensioenfonds en zelfs de toelichting bij uw (voor die schulden te late) melding betalingsonmacht tegen u gebruikt worden.

Nog even kort samengevat: wanneer welke betalingsonmacht melden en hoe

Niet alleen voor bepaalde belastingschulden, maar ook voor pensioenbijdragen die onbetaald blijven moet u als bestuurder van een vennootschap betalingsonmacht melden. Ook in het geval van naheffingsaanslagen. En altijd uiterlijk binnen twee weken nadat betaald had moeten worden. De melding moet u, bij voorkeur met dit formulier maar in ieder geval schriftelijk, bij het bedrijfstakpensioenfonds (dan wel de Belastingdienst) doen. Meld ook wanneer en waarom de onmacht is ontstaan en wanneer weer betaald kan worden en waarom.

Regelt uw boekhouder of accountant dit soort zaken? Dat maakt niet uit: meldt hij niet (tijdig) en de vennootschap gaat failliet, dan bent u als bestuurder in beginsel nog steeds aansprakelijk voor de niet-betaalde belastingschulden en/of pensioenbijdragen.

Heeft u vragen over fiscale bestuurdersaansprakelijkheid?

Bent u bestuurder en gaat de vennootschap failliet terwijl bepaalde belastingschulden en/of pensioenbijdragen niet betaald zijn, dan kunt u voor deze schulden in privé aansprakelijk zijn. Heeft u tijdig gemeld, dan verkleint u dit risico aanzienlijk.

Als uw vennootschap in zwaar weer verkeert, maar ook als u dat niet weet, maar wel gevraagd wordt om bestuurder te worden, kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met mij of mijn insolventierechtcollega’s. Als de vennootschap er financieel slecht voor staat, kan namelijk meteen het nodige van u worden gevraagd. Ik kan u dan onder andere adviseren of u betalingsonmacht zou moeten melden. Als het dan niet al te laat is. En soms is het beter om toch maar geen bestuurder te worden.

Maar zelfs na een aansprakelijkstelling kunt u de dans wellicht nog ontspringen. Ik bespreek graag met u wat er in uw geval mogelijk is.