Als een vennootschap niet in staat is haar fiscale verplichtingen en premies te voldoen, dient het bestuur van de vennootschap bij de fiscus melding te doen van betalingsonmacht. Doet u dit als bestuurder niet, dan bent u (in beginsel), net als alle feitelijk beleidsbepalers (zie daarover het artikel “Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement: wie is de feitelijke beleidsbepaler?”), persoonlijk aansprakelijk voor betaling van bepaalde onbetaald gebleven premies en belastingen.

Zwijgen is zilver, melden is goud

Hoe
Voor het melden van betalingsonmacht heeft de Belastingdienst het formulier melding betalingsonmacht bij belastingen en premies ter beschikking gesteld. Rechtsgeldig melden kan echter ook door middel van een brief, fax of e-mail. En zelfs een brief waaruit liquiditeitsproblemen blijken of een verzoek om uitstel van betaling (anders dan in verband met bezwaar, beroep of hoger beroep) kan soms later worden aangemerkt als rechtsgeldige melding betalingsonmacht. In ieder geval moet u de melding altijd schriftelijk doen. Bewaar een kopie en stuur een dergelijke brief aangetekend: u moet kunnen bewijzen dat de brief door de Belastingdienst is ontvangen.

 

Wat
Bij de melding moet worden vermeld:

 

  1. op welke datum de betalingsonmacht is ontstaan,
  2. wat de problemen precies inhouden (een omschrijving als “liquiditeitsproblemen” is onvoldoende),
  3. hoe deze zijn ontstaan,
  4. wanneer wél betaald kan worden en
  5. waarom dan weer betaald zou kunnen worden.

 

De Belastingdienst beoordeelt vervolgens binnen een termijn van maximaal twee maanden of aanvullende informatie gewenst is. Levert u de gevraagde informatie vervolgens niet of niet tijdig (meestal krijgt u hiervoor twee weken de tijd) aan, dan is de melding niet rechtsgeldig. Dat kan ook het geval zijn, indien de verstrekte informatie achteraf onjuist blijkt.

Wanneer
Betalingsonmacht moet worden gemeld binnen twee weken nadat de betreffende belastingen of premies hadden moeten zijn betaald. Dit geldt zowel voor belastingen op aangifte als op aanslag. Uit jurisprudentie blijkt dat dit strikt wordt opgevat: meldt u 15 dagen later, dan is de melding niet rechtsgeldig.

 

Doet u geen aangifte of betaalt u het bedrag op aangifte niet (volledig), dan kunt u de daaruit voortvloeiende naheffingsaanslag niet meer rechtsgeldig melden. Bovendien geldt in het geval van naheffingsaanslagen die het gevolg zijn van een te lage oorspronkelijke aangifte, dat geen sprake mag zijn van opzet of grove schuld.

 

Meld betalingsonmacht ook in geval van surseance

Besef dat ook tijdens surseance van betaling betalingsonmacht gemeld moet worden: de surseance werkt namelijk niet ten aanzien van belastingschulden. Na faillissement is dat anders: dan hoeft niet meer gemeld te worden.

 

Aansprakelijkstelling groepsmaatschappijen fiscale eenheid

In geval van een fiscale eenheid zal eerst de fiscale eenheid worden aangesproken. Betaalt die niet, dan kan de Belastingdienst de individuele groepsmaatschappijen aansprakelijk stellen. Vervolgens geldt een meldingstermijn van acht weken na aansprakelijkstelling. Meld zekerheidshalve altijd voor alle verbonden vennootschappen, bij voorkeur zelfs separaat.

 

Geldigheidsduur

Een melding betalingsonmacht blijft geldig totdat de Belastingdienst, gewoonlijk na betalingen van de vennootschap, schriftelijk laat weten dat geen sprake meer is van betalingsonmacht. 

 

Dit geldt echter alleen voor belastingen op aangifte, op voorwaarde dat deze aangiften tijdig en juist worden ingediend. Voor naheffingsaanslagen moet u altijd opnieuw betalingsonmacht melden! 

 

Meld ook betalingsonmacht bij het bedrijfstakpensioenfonds wanneer de desbetreffende bijdragen niet betaald kunnen worden

Vergeet overigens niet dat ook voor de bijdragen aan het bedrijfstakpensioenfonds die niet kunnen worden betaald, tijdig moet worden gemeld, ditmaal aan het bedrijfstakpensioenfonds. Dan kan met deel II van het formulier melding betalingsonmacht bij belastingen en premies waarmee de melding aan de Belastingdienst gedaan kan worden. Het hoe, wat en wanneer omtrent deze melding is, op enkele details na, gelijk aan de melding voor fiscale schulden. 

 

Zij die het minst te melden hebben, schreeuwen vaak het hardst

U bent waarschijnlijk, net als vele ondernemers, huiverig om bij fiscale achterstanden een melding betalingsonmacht te doen. De ratio van de verplichting tot het melden van betalingsonmacht is immers dat de Belastingdienst tijdig wil kunnen beoordelen of maatregelen getroffen moet worden, zoals het leggen van (bodem)beslag. U denkt namelijk wellicht dat zodra de Belastingdienst hoort dat er niet betaald kan worden, de Belastingdienst ook wel direct maatregelen zal (moeten) treffen.

 

Dat is lang niet altijd het geval: zeker niet wanneer u een reëel voorstel kunt doen aan de hand waarvan uiteindelijk weer alle schulden betaald kunnen worden. Meld dus de onmacht en neem bij voorkeur ook contact op met de contactpersoon van de Belastingdienst om de situatie nader uit te leggen. Goede communicatie is meestal de beste weg.

 

Heeft u vragen over fiscale bestuurdersaansprakelijkheid?

Neem gerust en vrijblijvend contact op met mij of mijn insolventierechtcollega’s bij RWV Advocaten. Doe dat bij voorkeur zo snel mogelijk en uiterlijk op het moment dat u de afweging moet maken of u betalingsonmacht moet melden. Samen kunnen we dan bezien hoe we de schade kunnen beperken of wellicht zelfs helemaal kunnen voorkomen.