In de zomer van 2015 schreef ik het artikel “Turbo-liquidatie of faillissement: wat wordt het?”

 

In het artikel behandelde ik het verzet door curatoren tegen een faillietverklaring waarbij zij zelf als curator zijn aangesteld. Curatoren zitten nl. niet te wachten op het moeten verrichten van werkzaamheden terwijl al vaststaat dat hier geen enkele vergoeding tegenover staat. Maar mag de curator eigenlijk wel verzet aantekenen?

Is de curator belanghebbende bij een verzet?

 

Op de vraag of de curator eigenlijk wel belanghebbende is in een verzetprocedure, heeft de Hoge Raad medio december 2015 bevestigend geantwoord. 

 

De Hoge Raad overweegt dat een curator als gevolg van zijn benoeming – die hij niet kan aanvechten geconfronteerd wordt met een wettelijke verplichting tot het verrichten van werkzaamheden. Deze kunnen tot een aanzienlijke omvang oplopen, ook als uiteindelijk de boedel wegens gebrek aan baten wordt opgeheven. Als de boedel leeg is, heeft de curator geen enkel uitzicht op een beloning of zelfs maar vergoeding van de te maken kosten. 

 

Bovendien is hij vanaf het moment dat hij is benoemd en met zijn werkzaamheden een aanvang heeft gemaakt, als boedelcrediteur aan te merken. Hiermee komt hij in een rechtsbetrekking tot de failliet te staan. Aldus is de curator belanghebbende. 

 

In de uitspraak heeft de Hoge Raad nog een aantal andere oordelen gegeven. 

 

Wie draagt de kosten van het vernietigde faillissement?

 

Expliciet is aangegeven dat bij een geslaagd verzet de faillissementskosten (inclusief salaris curator) ten laste komen van de failliete rechtspersoon en
dus niet ten laste worden gebracht van de bestuurder van de rechtspersoon. Dit laatste is, achteraf dus ten onrechte, gebeurd in de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam welke ik in mijn vorige artikel had aangehaald. 

 

Geen verzet bij aanwijzingen van vuil spel

 

Ten overvloede merkt de Hoge Raad op dat een dergelijk verzet slechts kan slagen op het moment dat er geen enkele aanleiding bestaat dat er wel activa in de boedel kunnen worden gegenereerd door middel van een geslaagde bestuurdersaansprakelijkheid of een actie uit hoofde van de actio pauliana. Simpel gesteld: er moeten geen aanwijzingen zijn van vuil spel. De Hoge Raad geeft aan dat de curator met de nodige grondigheid een onderzoek moet instellen naar het vermogen van schuldenaar en dat de uitkomst van dit onderzoek beschikbaar moet zijn tijdens de behandeling van het verzet. 

 

Kies bij een lege vennootschap voor een turbo-liquidatie

 

Uit de uitspraak van de Hoge Raad volgt dus dat bij een lege vennootschap niet altijd gekozen moet worden voor de weg van faillissement. Bij een recht toe-recht aan situatie kan dus beter gekozen worden voor een turbo-liquidatie. 

 

Doet u zaken met een bedrijf in moeilijkheden of verkeert uw bedrijf zelf in moeilijkheden: laat u adviseren!

 

Heeft u zelf, of een partij waar mee u zaken doet, te maken met een dreigende faillissementssituatie: laat u door ons adviseren over de te volgen weg. Wij hebben veel ervaring met dergelijke kwesties en kunnen, samen met u, de meest geschikte route uitstippelen.