Het heeft even geduurd, maar vandaag – 15 november 2023 – is de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie in werking getreden. Hoewel over een tijdelijke (op dit moment voor de duur van twee jaar) wet wordt gesproken, kan deze na afloop ook nog worden verlengd.

Doel Tijdelijke Wet Turboliquidatie

Deze nieuwe wet heeft als doel de transparantie bij het gebruik van de turboliquidatie te vergoten, de verantwoording daarover te verbeteren en eventueel misbruik van turboliquidaties tegen te gaan. Uit de praktijk bleek immers dat schuldeisers er vaak (te) laat achter kwamen dat hun schuldenaar geturboliquideerd was en dat in sommige van die gevallen turboliquidatie eigenlijk niet eens mogelijk had moeten zijn.

De nieuwe Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie moet hier verandering in gaan brengen. Maar welke (tijdelijk) extra eisen voor bedrijfsbeëindiging via turboliquidatie gelden er vanaf vandaag? 

(Tijdelijke) extra eisen voor bedrijfsbeëindiging via turboliquidatie

De Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie neemt nieuwe tijdelijke extra eisen met zich mee, samengevat zijn dit:

  1. Binnen 14 dagen na ontbinding moeten de volgende stukken worden gedeponeerd bij de Kamer van koophandel:
    - een balans en staat van baten en lasten van het boekjaar waarin de ontbinding/turboliquidatie plaatsvindt. Ook moet een balans en een staat van baten en lasten over het voorgaande (boek)jaar worden gedeponeerd als over dat jaar nog geen jaarrekening is opgemaakt (en gedeponeerd);
    - een toelichting op (i) de oorzaak/oorzaken van het ontbreken van baten op het moment van turboliquidatie, (ii) de manier waarop eventuele baten van de rechtspersoon voorafgaand aan de turboliquidatie te gelde zijn gemaakt en hoe deze gelden zijn verdeeld, en (iii) de reden waarom schuldeisers (gedeeltelijk) niet betaald zijn.
  2. De schuldeisers moeten, direct nadat bovengenoemde stukken (tijdig) bij de Kamer van koophandel zijn gedeponeerd, schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de turboliquidatie en bovengenoemde deponeringen. 

Gevolgen van het niet voldoen aan extra eisen Tijdelijke Wet Turboliquidatie

Indien het bestuur niet aan de deponeringsverplichting (zoals hierboven omschreven) heeft voldaan, dan hebben schuldeiser op basis van deze nieuwe tijdelijke wet in beginsel een inzagerecht in de (gehele) bewaarde administratie van de ontbonden rechtspersoon.

Ook geeft de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie het openbaar ministerie een aantal nieuwe gronden waarop zij – onder bepaalde voorwaarden – de rechtbank kunnen verzoeken om de betreffende bestuurders een bestuursverbod op te leggen. Deze gronden zijn echter beperkt, een bestuursverbod kan in deze gevallen worden opgelegd als:

  1. Niet (tijdig) aan de hierboven genoemde deponeringsplicht is voldaan; of
  2. Een bestuurder (namens de rechtspersoon) doelbewust één of meer schuldeisers aanmerkelijk heeft benadeeld; of
  3. Een bestuurder in de twee voorgaande jaren tenminste twee keer betrokken is geweest bij een faillissement of bij turboliquidatie, en hen daarvan een persoonlijk verwijt treft. 

Turboliquidatie onmogelijk?

Is een turboliquidatie nu – door deze nieuwe tijdelijke wet – onmogelijk? Nee, zeker niet. Turboliquidatie is in bepaalde situaties een zeer geschikt en noodzakelijk middel voor bedrijfsbeëindiging. Aan deze vorm van bedrijfsbeëindigingen zitten nu alleen wat meer (juridische) vereisten. Het is daarom noodzakelijk om professionele bijstand te hebben. Zo kom je achteraf niet voor verassingen te staan. 

Laat je adviseren over de mogelijkheden van de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie 

Wil je meer weten over bedrijfsbeëindiging via turboliquidatie of de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie? Neem vrijblijvend contact op met mij of een van de andere insolventierecht advocaten. Of download de onepager “Wat is een turboliquidatie”.

ONEPAGER: WAT IS EEN TURBOLIQUIDATIE?

Turboliquidatie; een spannend woord, maar wat is het nu eigenlijk? Wanneer kan het wel, wanneer niet? Welke stappen moeten er genomen worden? En met welke punten moet je rekening houden? Om deze vragen kort en overzichtelijk te beantwoorden, heb ik onderstaande onepager inclusief flowchart opgesteld. Niet alleen handig voor jezelf, maar zeker ook voor jouw klanten!

Download Onepager