Door ondernemers, maar ook door particulieren, worden dagelijks vele overeenkomsten gesloten. Ten tijde van het sluiten van de overeenkomst wordt ervan uitgegaan dat de overeenkomst tijdig en correct zal worden nagekomen.

De werkelijkheid is echter niet zelden anders.

Stelt u zich eens voor: op basis van de met u gesloten overeenkomst dient de wederpartij nog een geldbedrag te betalen. Ondanks allerlei toezeggingen blijft een betaling uit. Wat kunt en moet u doen?

Dat hangt (uiteraard) van de situatie af. Het is van belang om na te gaan of een duidelijk tijdstip is afgesproken voor de nakoming. Indien dat het geval is, treedt het 'verzuim' in op het moment dat de ander niet presteert vóór of op het afgesproken tijdstip. Indien geen duidelijk tijdstip is afgesproken, moet u de ander eerst 'in gebreke stellen' voordat u de overeenkomst kunt ontbinden en/of recht hebt op een schadevergoeding.

Ingebrekestelling en verzuim

In gebreke stellen houdt in dat u de ander door middel van een schriftelijke aanmaning een redelijke termijn stelt om zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst alsnog na te komen. Wat als een redelijke termijn wordt gezien, hangt af van de concrete situatie. Blijft correcte nakoming ook tijdens deze termijn uit, dan geraakt de ander krachtens de wet in verzuim.

Indien de schuldenaar (tijdelijk) niet kàn nakomen of uit zijn houding blijkt dat aanmaning nutteloos is, kan de ingebrekestelling plaatsvinden door een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat hij voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld.

TIP: verstuur de schriftelijke aanmaning altijd per aangetekende post, zodat u kunt bewijzen dat u de ander in gebreke heeft gesteld.

Ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding

Wanneer de wederpartij in verzuim is geraakt en het om een tekortkoming met een wezenlijke betekenis gaat, heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst te (doen) ontbinden. Dit kan door middel van een aan de wederpartij gerichte schriftelijke verklaring of door een uitspraak van de rechter.

Ontbinding van een overeenkomst heeft tot gevolg dat alle uit hoofde van die overeenkomst al geleverde en ontvangen prestaties ongedaan moeten worden gemaakt. Dit is niet altijd mogelijk en niet altijd wenselijk. Bedenk dus goed of het ontbinden van een overeenkomst wel de juiste stap voor u is.

Aanspraak op wettelijke rente

Eventuele vertragingsschade, oftewel de wettelijke rente, kan worden gevorderd vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is.

Wilt u recht hebben op schadevergoeding bij een te late nakoming, dan is een ingebrekestelling dus in veel gevallen noodzakelijk!

Vraagt u zich af of u uw wederpartij in gebreke moet stellen of heeft andere vragen over dit onderwerp, neemt u dan vooral contact op met ondergetekende of een van de andere ondernemingsrechtadvocaten.