Dit jaar is er het nodige gewijzigd in de wetgeving rond het uitlenen en inlenen van personeel. Het gaat om wijzigingen die van belang zijn voor iedere ondernemer die op enig moment personeel uitleent of gebruik maakt van ingeleend personeel.

Wijziging WAADI per 27 april 2012

De eerste wijziging is per 27 april 2012 in werking getreden en houdt kort samengevat in:

  • Een verscherping van de verplichting om ingeleend personeel in (alle opzichten) gelijk te behandelen als eigen personeel;
  • De introductie van de verplichting interne vacatures voor een contract voor onbepaalde tijd tijdig en duidelijk onder de aandacht te brengen van ingeleend personeel;
  • De invoering van het verbod op het maken van afspraken die belemmeren dat, na afloop van de inleenperiode, een arbeidsovereenkomst kan worden gesloten tussen de inlener en de ingeleende kracht (denk aan boetebedingen).

    Het blijft overigens wel toegestaan in dergelijke gevallen af te spreken dat de voormalige inlener een redelijke vergoeding moet betalen aan de voormalige uitlener.

Wijziging WAADI per 1 juli 2012

De tweede wijziging betreft de per 1 juli 2012 ingevoerde registratieplicht. Een wijziging die voor u wellicht onverwacht grote en onvermoede gevolgen heeft.

Wat houdt de registratieplicht in?

De registratieplicht geldt voor iedere ondernemer die wel eens arbeidskrachten uitleent of inleent. De registratieplicht houdt in dat het ter beschikking stellen van arbeidskrachten slechts is toegestaan door ondernemingen die:

  • als uitzendonderneming in het Handelsregister zijn ingeschreven of
  • waarvan in het Handelsregister is opgenomen dat zij mede de activiteit van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten uitoefent.

Als u arbeidskrachten tegen een vergoeding ter beschikking stelt aan een ander voor het verrichten van arbeid (onder diens toezicht en leiding), bestaat er een verplichting tot registratie.

Bovendien is het u niet toegestaan personeel in te lenen van een onderneming die niet aan de registratieplicht heeft voldaan.

De registratieplicht ook voor u!?

De registratieplicht geldt dus niet alleen voor ondernemers die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus en payrollbedrijven, maar de registratieplicht geldt ook voor u als u op incidentele basis (niet-bedrijfsmatig) een keer een personeelslid uitleent!

Controleert u bovendien bij het inlenen van personeel of de partij, die u personeel ter beschikking stelt, aan de registratieplicht heeft voldaan.

Sanctie: een stevige boete!

Voldoet u niet aan de registratieplicht of leent u personeel in van een niet-geregistreerde onderneming, dan levert dat bij de eerste overtreding direct een forse boete op ter hoogte van maar liefst € 12.000,- per werknemer. Deze boete zal zowel aan de niet-geregistreerde uitlener, als aan de inlener worden opgelegd. Bij herhaling loopt de boete op tot € 24.000,- per werknemer en bij een derde overtreding zelfs tot € 36.000,-.

Hoe te registreren en hoe te controleren?

Stelt u bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking, dan voldoet u aan de registratieplicht door in het Handelsregister, als nevenactiviteit "ter beschikking stellen van arbeidskrachten" te laten opnemen.

Stelt u incidenteel (niet bedrijfsmatig) arbeidskrachten ter beschikking, dan kunt u volstaan met een melding per email of telefoon bij de Kamer van Koophandel in uw regio.

Leent u personeel in, dan doet u er verstandig aan na te gaan of de partij van wie u arbeidskrachten inleent heeft voldaan aan de registratieplicht. Dat kan eenvoudig via de website https://www.kvk.nl/waadi

Advies; registreren en controleren

Twijfelt u over de vraag of u tot registratie verplicht bent, dan doet u er verstandig aan op zeker te spelen en te kiezen voor registratie. Ook als personeel inleent van een niet-geregistreerde onderneming, doet u er goed aan direct actie te ondernemen.

Wordt u geconfronteerd met een boete wegens het ontbreken van registratie, heeft u te maken met een partij die niet aan de registratieplicht voldoet, of heeft u nog vragen over dit onderwerp, neemt u dan vooral contact met mij op of met één van de andere arbeidsrechtadvocaten.