Zoals wij al eerder schreven, geldt met ingang van 1 januari 2020 een nieuw financieringssysteem voor de WW-premie. De hoofdregel is dat u als werkgever een lage WW-premie betaalt voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. Voorwaarde voor die lage WW-premie is wel dat u de arbeidsovereenkomst op schrift stelt. 

Het kan zijn dat u werknemers in dienst heeft die oorspronkelijk een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hadden en die van rechtswege is overgegaan naar onbepaalde tijd. Vaak is voor deze werknemers geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanwezig. Wilt u alsnog in aanmerking komen voor de lage premie, dan is het belangrijk dat u dit alsnog vastlegt in een addendum.

Schriftelijke arbeidsovereenkomst: addendum is voldoende

Het Forum Salaris heeft aangegeven dat het voldoende is om in de loonadministratie een schriftelijk addendum op te nemen dat is ondertekend door werkgever en werknemer. Het is dus niet noodzakelijk om een uitgebreide schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op te stellen. 

Voorwaarden lage WW-premie

U mag als werkgever voor werknemers dus de lage WW-premie betalen als wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • U en de werknemer hebben een schriftelijk addendum ondertekend;
  • Uit dit addendum blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is;
  • Het schriftelijk addendum wordt in de loonadministratie bewaard.

Update 9 december 2019

In zijn brief van 9 december 2019 heeft Minister Koolmees uitstel gegeven voor het op orde brengen van de administratieve verplichtingen. Hij geeft aan dat werkgevers op 1 januari 2020 de lage WW-premie mogen afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (niet zijnde een oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk is vastgelegd, of het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend. Werkgevers kunnen in de loonaangifte de indicatierubriek «schriftelijke arbeidsovereenkomst» invullen met «ja».

Dit geldt alleen voor werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden. Uiterlijk voor 1 april 2020 dient voor deze werknemers de door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of schriftelijke addendum in de loonadministratie aanwezig te zijn en moet daaruit blijken dat de werknemer al op uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd (niet op oproepbasis) in dienst was. Wordt hier niet voor 1 april 2020 aan voldaan, dan is vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Update 17 maart 2020

In de Kamerbrief van 17 maart 2020 over het Noodpakket banen en economie (i.v.m. de uitbraak van het coronavirus)  is de datum 1 april 2020 opgeschoven naar 1 juli 2020.

U heeft dus tot en met 30 juni 2020 de tijd om de schriftelijke vastlegging te regelen van de op 31 december 2019 al lopende contracten voor onbepaalde tijd.