Het zal u niet zijn ontgaan: de Wet werk en zekerheid (Wwz) komt eraan! Per 1 juli 2015 zal het ontslagrecht ingrijpend wijzigen. En ook per 1 januari 2015 worden al aanzienlijke veranderingen doorgevoerd. Wij informeren u in een serie korte artikelen over de belangrijkste wijzigingen met de bijbehorende tips. Vandaag deel 1: de aanzegplicht.

De aanzegplicht

In de Wet werk en zekerheid wordt per 1 januari 2015 een aanzegplicht geïntroduceerd. U dient werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (ongeacht de omvang) uiterlijk één maand voor afloop daarvan schriftelijk te informeren over:

  1. het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst,
    én
  2. indien u wilt voortzetten, over de voorwaarden waaronder.

Het gaat hier om een volledig nieuwe regel. In de huidige situatie is aanzeggen niet verplicht. De aanzegplicht geldt voor contracten die eindigen op of na 1 februari 2015.

Sanctie bij niet (tijdig) aanzeggen

Zegt u niet correct schriftelijk aan, dan bent u een vergoeding verschuldigd aan uw (ex)werknemer ter hoogte van één maandsalaris. Zegt u te laat aan, dan bent u een vergoeding verschuldigd naar rato over de periode dat te laat is aangezegd.

Let op: dat geldt ook wanneer het contract wordt voortgezet!

Wel moet de werknemer binnen drie maanden na het ontstaan van de aanzegplicht (ofwel binnen twee maanden na einde contract) bij de rechter aankloppen om zijn vergoeding op te eisen.

Uitzonderingen

Voor contracten van korter dan zes maanden geldt de aanzegplicht niet. Evenmin geldt de aanzegplicht voor bepaalde tijd contracten die eindigen op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld (bijvoorbeeld bij projecten, of tijdelijke vervanging). Het einde van een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding hoeft logischerwijze ook niet te worden aangezegd.

Regels voor stilzwijgende voortzetting veranderen niet

Wordt er niets besproken en “gewoon” doorgewerkt, dan blijft – net als nu – de regel dat de arbeidsovereenkomst wordt geacht te zijn voortgezet op dezelfde voorwaarden en voor dezelfde tijd, maar ten hoogste voor één jaar.

Aanzeggen kan ook bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst

De aanzegging dient uiterlijk één maand voor afloop van de arbeidsovereenkomst plaats te vinden. Het aanzeggen kan eerder, zelfs al bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, worden gedaan. Een “aanzegbepaling” kan dus - zoals het er nu naar uitziet - standaard deel uitmaken van uw bepaalde tijd contracten. Mocht u dan – ondanks de mededeling in het contract – toch willen verlengen, dan is het natuurlijk van belang dat tijdig te melden. Een goede agenda blijft dus van belang.

Webinar over de aanzegverplichting

Wilt u een webinar volgen over de aanzegverplichting om de materie eigen te maken? Dan kan! Claudia van Hunsel behandelt in het webinar kort en bondig wijzigingen die voortvloeien uit de Wwz met betrekking tot de aanzegverplichting.

Meer informatie over de Wwz?

Heeft u een vraag over de aanzegverplichting of over de Wet werk en zekerheid in het algemeen? Neem gerust contact met ons op.