Het zal u niet zijn ontgaan: de Wet werk en zekerheid (Wwz) komt eraan! Per 1 juli 2015 zal het ontslagrecht ingrijpend wijzigen. En ook per 1 januari 2015 worden al aanzienlijke veranderingen doorgevoerd. Wij informeren u in een serie korte artikelen over de belangrijkste wijzigingen met de bijbehorende tips. Vandaag deel 3: het concurrentiebeding.

Het concurrentiebeding

Door de Wet werk en zekerheid wijzigen per 1 januari 2015 de regels rond het concurrentiebeding. Bedenk daarbij dat ook een relatiebeding een vorm is van het concurrentiebeding. Ook daarvoor gelden dus de nieuwe regels.

 

Beperking concurrentiebeding in contract bepaalde tijd

Vanaf 1 januari 2015 is voor de geldigheid van een concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd vereist dat schriftelijk wordt gemotiveerd dat het concurrentiebeding vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen noodzakelijk is.

 

Voorbeelden van dergelijke zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn door de wetgever niet gegeven: “per geval moet gemotiveerd worden welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding vereisen, hetgeen per geval een specifieke afweging en motivering vergt”.

 

De motivering kan bijvoorbeeld gelegen zijn in hele specifieke kennis of bedrijfsinformatie die de werknemer op zal doen, waarbij de werkgever onevenredig wordt benadeeld als de werknemer overstapt naar een concurrent.

 

Geen of onvoldoende motivering? Nietig of vernietigbaar!

Indien bij het tot stand komen van het concurrentiebeding geen motivering is opgenomen, is het beding nietig.

 

Indien wel een motivering is opgenomen, maar van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen die het beding noodzakelijk maken geen of in onvoldoende mate sprake is, dan het is beding vernietigbaar. De betrokken werknemer zal dan in rechte vernietiging moeten vorderen.

 

De noodzaak van het beding vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen moet niet alleen bestaan op het moment van het aangaan van het beding, maar ook op het moment eindigen van het contract.

 

Ingangsdatum

De nieuwe regels gelden voor contracten die zijn tot stand gekomen op of na 1 januari 2015. Het moment van sluiten van het contract is daarbij bepalend, niet de aanvang van het dienstverband.

 

Tip

In het geval het concurrentiebeding absoluut noodzakelijk is, dan kan het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd uitkomst bieden. Uiteraard kleven daar weer andere risico’s aan. Maar in ieder geval mag u in een contract voor onbepaalde tijd een proeftijd opnemen van twee maanden.

 

Webinar over het concurrentiebeding

Wilt u een webinar over het concurrentiebeding volgen? Dan kan! Claudia van Hunsel behandelt in het webinar kort en bondig wijzigingen die voortvloeien uit de Wwz met betrekking tot het concurrentiebeding.

 

Meer informatie over de Wwz?

Heeft u een vraag over het concurrentiebeding of over de Wet werk en zekerheid in het algemeen? Neem gerust contact met ons op.