Wanneer u in Nederland komt wonen en werken wordt er vaak een arbeidsovereenkomst gesloten naar Nederlands recht. Maar waar moet u dan op letten? Kan zo’n contract zomaar eindigen? Hoe zit dat met de proeftijd, concurrentiebedingen en loon tijdens ziekte?

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd

Zoals in veel landen kan een arbeidsovereenkomst worden gesloten voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt automatisch bij het einde van de looptijd.

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer heeft uw werkgever wel de verplichting u uiterlijk een maand voor het einde van de looptijd te laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Laat uw werkgever niets weten, dan moet hij een boete aan u betalen van één maandsalaris. Licht uw werkgever u te laat in, dan is hij een pro rato boete verschuldigd.

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt niet op een bepaald moment, maar kan slechts worden beëindigd via ontbinding door de rechter of door opzegging met toestemming van het UWV. Sluit u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dan heeft u in Nederland dus een relatief goede ontslagbescherming.

Proeftijd

In een arbeidsovereenkomst is vaak een proeftijd opgenomen. Dat mag echter alleen in contracten voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd contracten van langer dan zes maanden. Staat er een proeftijd in een contract van zes maanden of korter, dan is de proeftijdbepaling nietig en is er dus geen proeftijd.

Is er wel een geldige proeftijd afgesproken, dan mogen beide partijen tijdens de proeftijd de arbeidsovereenkomst per direct opzeggen. Voor een opzegging tijdens de proeftijd is geen toestemming van de rechter of het UWV vereist. Ook is geen (redelijke) grond vereist voor het ontslag.

Arbeidsduur, salaris, overwerk en cao

De gebruikelijke fulltime arbeidsduur in Nederland is 40 uur. Het salaris kan vanaf het wettelijk minimumloon vrij worden afgesproken. Soms is er een cao van toepassing op uw arbeidsovereenkomst. Daar staan dan vaak ook afspraken in over de fulltime arbeidsduur, de hoogte van het salaris en over overwerk. Geldt er geen cao, dan kan ook worden afgesproken dat niet extra wordt betaald voor overwerk.

Vakantiedagen

Wettelijk heeft u in Nederland jaarlijks recht op een aantal vakantie uren dat ten minste gelijk is aan vier keer de afgesproken wekelijkse arbeidsduur. Werkt u bijvoorbeeld 40 uur per week, dan heeft u ten minste recht op 160 vakantie uren per jaar. Ook hiervoor geldt dat de cao vaak regels geeft voor het aantal vakantiedagen.

Doorbetaling tijdens ziekte

In de wet staat dat u tijdens de eerste twee jaar van ziekte recht heeft op doorbetaling van 70% van uw salaris. Vaak staat dit ook in de arbeidsovereenkomst vermeld en wordt de doorbetaling tijdens het eerste jaar ook nog verhoogd tot 80, 90 of zelfs 100%.

Concurrentie- en relatiebeding

Arbeidsovereenkomsten bevatten vaak ook een concurrentie- en/of relatiebeding. Daardoor wordt u beperkt in uw mogelijkheden om na afloop van de arbeidsovereenkomst voor andere werkgevers te werken (concurrentiebeding) of voor klanten te werken van uw huidige werkgever (relatiebeding).

Het is van belang hier goed over na te denken. Veel expats beschikken over specifieke kennis op een bepaald vakgebied. Wanneer u niet meer binnen dat vakgebied mag werken na het einde van uw arbeidsovereenkomst, kan dat verregaande consequenties hebben.

Een concurrentie- of relatiebeding mag alleen worden opgenomen in een contract voor bepaalde tijd als uw werkgever daarbij een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft en dit schriftelijk motiveert in de arbeidsovereenkomst. Ontbreekt die motivering in een bepaalde tijd contract, dan is het concurrentie- of relatiebeding nietig. Is er wel een motivering opgenomen in uw contract, maar is er feitelijk geen sprake van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, dan het is concurrentiebeding vernietigbaar. Dat betekent dat de rechter het betreffende beding kan vernietigen als er feitelijk geen sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zijn voor het opnemen van het beding in de overeenkomst.

Statutair bestuurder

Let op: sluit u een arbeidsovereenkomst als statutair bestuurder van een onderneming, dan heeft u minder ontslagbescherming dan een reguliere werknemer. Het is dan extra van belang dat u bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst goede afspraken maakt om uw rechtspositie te beschermen!

Check dubble check

Uiteraard ben ik bereid uw arbeidscontract te beoordelen en met u te bespreken, zodat u ervan bent verzekerd dat u niet voor onverwachte verrassingen komt te staan!