De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) maakt model huurovereenkomsten voor woonruimte, winkelruimte/horecaruimte en kantoorruimte/overige bedrijfsruimte. Naast een model huurovereenkomsten maakt de ROZ ook model algemene voorwaarden. Het laatste model kantoorruimte dateert al van 2003. Het model winkelruimte is in 2008 en 2013 al aangepast. Eindelijk is er nu ook een nieuw model huurovereenkomst kantoorruimte met nieuwe algemene voorwaarden.

Wat is er veranderd aan het model huurovereenkomst kantoorruimte?

Het nieuwe model huurovereenkomst kantoorruimte is wat evenwichtiger geworden. De scherpe kantjes zijn er voor de huurder vanaf. Het nieuwe model maakt het minder snel noodzakelijk om ten behoeve van de huurder nuanceringen aan te brengen bij het opstellen van een huurcontract.

De voornaamste wijzigingen in het model huurovereenkomst kantoorruimte

 • Het model maakt het mogelijk om overwegingen op te nemen die hebben geleid tot het sluiten van de overeenkomst. Dit kan handig zijn als de overeenkomst moet worden uitgelegd;
 • De huurovereenkomst bevat standaard meer mogelijkheden voor de bepaling van de duur en bevat niet langer een standaard opzegtermijn van tenminste één jaar;
 • De huurovereenkomst bevat een optie om wel of geen rente te vergoeden over een waarborgsom;
 • De huurovereenkomst bepaalt dat er tussen contractspartijen geen andere incentives (prikkels) zijn overeengekomen dan in deze huurovereenkomst vermeld;
 • De huurovereenkomst bevat een standaard bepaling over asbest/milieu, zodat partijen daar over uitdrukkelijk afspraken kunnen maken;
 • De huurovereenkomst bevat een bepaling over duurzaamheid.

De belangrijkste wijzigingen in de algemene bepalingen in het model huurovereenkomst kantoorruimte

 • De algemene voorwaarden zijn nu logischer ingedeeld en dus ook anders genummerd dan voorheen;
 • Reclame-aanduidingen of lichtreclames mogen niet op onredelijke gronden door de verhuurder worden geweigerd;
 • Het is de huurder toegestaan het gehuurde in gebruik te geven aan een groepsmaatschappij;
 • De verhuurder heeft het recht om een energielabel in het gehuurde op te hangen;
 • De verhuurder is aansprakelijk voor gevolgschade van een gebrek als hij niet binnen een redelijke termijn start met het verhelpen van een gebrek;
 • De verplichting tot vervanging van een aantal zaken in het gehuurde door de huurder is beperkt;
 • De huurder is bevoegd veranderingen in het gehuurde aan te brengen die voor de exploitatie van zijn bedrijf nodig zijn, tenzij dit de constructie van het gehuurde beïnvloedt;
 • De verhuurder dient bij renovatie meer rekening te houden met de belangen van de huurder en de mogelijkheid om het gehuurde te blijven gebruiken;
 • De algemene bepalingen bevatten nu een clausule dat de verhuurder een verzoek om toestemming niet op onredelijke gronden zal weigeren of vertragen;
 • De huurder dient de verhuurder op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in haar organisatie, waaronder de vennootschapsrechtelijke structuur (zoals een fusie);
 • De huurder dient te allen tijde de doorbelasting van servicekosten te kunnen narekenen;
 • De clausule over de extra brandverzekering bij een verhoogd risico is vervallen (oud artikel 20.3);
 • Bij de eindoplevering zijn beide partijen bevoegd een inspectierapport op te stellen als de andere partij niet meewerkt. Voorheen was dit alleen ten gunste van de verhuurder geregeld;
 • De huurder mag onder de nieuwe bepalingen wel verrekenen als de vordering door de rechter is vastgesteld. Voorheen mocht in het geheel niet worden verrekend;
 • De boeterente bij niet tijdige betaling is thans 1% (was 2% in het oude model) per maand. Het minimum bedrag van € 300,-- per maand is gebleven;
 • De verplichting om een aanvullende borg/bankgarantie te stellen, geldt pas als de huurprijs 15% is verhoogd;
 • Bij niet tijdige beschikbaarheid van het gehuurde is de verhuurder eerder aansprakelijk en zijn de belangen van de huurder beter gewaarborgd;
 • De regeling omtrent kosten en verzuim is wederkerig en gold voorheen alleen ten gunste van de verhuurder.

Gebruik het nieuwe model huurovereenkomst kantoorruimte

Wij adviseren het nieuwe model te gebruiken in plaats van het oude model. Het nieuwe model is evenwichtiger en doet meer recht aan de huidige tijdgeest en markt. Bij gebruik van het huidige model 2015 zal het minder snel nodig zijn om specifieke afwijkende bepalingen in het huurcontract op te nemen. Uiteraard kunnen wij u in een voorkomend geval nader adviseren.

Heeft u vragen over het nieuwe model huurovereenkomst kantoorruimte of over het huurrecht in het algemeen, neem gerust contact op met mij of een van de overige huurrechtspecialisten.