Dwangcrediteuren. Wat zijn dat?

Bedrijven zijn voor hun bedrijfsvoering soms afhankelijk van bepaalde leveranciers. Denk hierbij aan partijen die een unieke dienst leveren, zoals bijvoorbeeld een leverancier van een boekhoudpakket.

In een faillissement is de afhankelijkheid van deze leverancier net zo groot als daarvoor. Het is een zogenoemde dwangcrediteur. Deze kan door zijn feitelijke positie voorrang afdwingen. De curator heeft met hem te dealen, wat voor juridisch recht – of gebrek daar aan - deze ook heeft.

Dwangcrediteur wordt gedwongen om dienstverlening tijdelijk voort te zetten

In het faillissement van Free Record Shop speelde het volgende. Free Record Shop was afhankelijk van een ICT-leverancier voor haar bedrijfsvoering. Deze leverancier dreigde haar werkzaamheden te staken. De curatoren hebben hierop deze ICT-leverancier in kort geding gedwongen zijn werkzaamheden, tegen betaling uiteraard, voor een paar weken voort te zetten.

Overeenkomst gestand doen

In faillissementen geldt als uitgangspunt dat het faillissement an sich geen invloed heeft op een gesloten overeenkomst. Feitelijk ligt dit natuurlijk genuanceerder. Er is immers onvoldoende geld om alle verplichtingen te kunnen voldoen. De faillissementswet bepaalt daarom dat de leverancier de curator kan benaderen of hij de overeenkomst gestand zal doen, oftewel moet nakomen. Doet de curator dit, dan is de boedel daaraan gebonden.

Dwangcrediteur dwingen = gestand doen?

Terug naar Free Record Shop. De ICT-leverancier stelde dat nu de curatoren haar gedwongen hadden na te komen, zij de overeenkomst gestand hadden gedaan. Oftewel, de leverancier maakte aanspraak op vergoeding voor de hele contractstermijn en niet voor de paar weken zoals de curatoren stelden.

Hoge Raad: nee dwingen is niet gestand doen

De Hoge Raad komt eraan te pas. Hij stelt dat de curatoren in dit geval duidelijk genoeg hebben aangegeven dat zij slechts voor een paar weken gebruik wilden maken van de diensten en dat dit niet als een gestanddoening kan worden beschouwd. Dat dit door de curatoren in een kort geding is afgedwongen, maakt deze beoordeling niet anders.

Leverancier in faillissement

Bent u een leverancier en gaat uw afnemer failliet? Neem contact op met mij of een van mijn ondernemingsrecht- of insolventierechtcollega’s. Wij kunnen u adviseren hoe om te gaan met het faillissement en de curator.