Met de inwerkingtreding van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is de deponeringstermijn van de jaarrekening vanaf boekjaar 2016 verkort met één maand. Waar volgens het oude regime (vóór boekjaar 2016) de jaarrekening binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar moest zijn gedeponeerd, is die termijn met ingang van 2017 verkort tot 12 maanden na afloop van het boekjaar.

Nieuwe deponeringstermijnen

Voor de BV gelden de volgende (nieuwe) regels voor deponering van jaarstukken:

  • Het bestuur maakt de jaarrekening op binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar en legt deze voor aan de aandeelhouders;
  • De aandeelhouders kunnen het bestuur maximaal 5 maanden uitstel geven, maar alleen als sprake is van bijzondere omstandigheden;
  • De aandeelhouders hebben dan 2 maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening
  • Als alle bestuurders tevens aandeelhouders zijn, geldt de vaststellingstermijn van 2 maanden niet, en moet de jaarrekening binnen acht dagen na vaststelling worden gedeponeerd.

“Kleine” BV’s: wees extra alert!

Let wel: Bent u als bestuurder ook enig aandeelhouder, of zijn alle bestuurders ook aandeelhouder, dan wordt ondertekening van de jaarrekening gelijkgesteld aan de vaststelling daarvan. Hiermee vervalt de termijn van twee maanden voor vaststelling. Dit betekent dat u de jaarrekening moet deponeren binnen 10 maanden en 8 dagen na afloop van het boekjaar. Staat het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar, dan had de jaarrekening over 2016 dus uiterlijk 8 november 2017 gedeponeerd moeten worden!

Hieronder een schematische samenvatting van de nieuwe termijnen vanaf boekjaar 2016:

Deponeer tijdig uw jaarrekening!

Het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekening kan grote gevolgen hebben. Het is niet alleen een economisch delict, maar levert in geval van faillissement bestuurdersaansprakelijkheid op. U kunt zich dan alleen nog verweren door aan te tonen dat het faillissement door externe omstandigheden is veroorzaakt. Oftewel: de bewijslast is dan omgedraaid.

Stuur uw stukken tijdig naar de accountant

Het advies is dan ook om uw stukken tijdig naar de accountant te sturen, zodat deze de jaarrekening tijdig gereed kan maken.

Pas zo nodig uw statuten aan

Let er ook op dat uw statuten nog de oude termijnen kunnen bevatten. Die termijnen zijn vanaf het boekjaar 2016 niet meer van toepassing! In dat geval dienen uw statuten te worden aangepast.

Heeft u vragen over de deponering van uw jaarrekening?

Aarzel niet om contact met mij op te nemen of met een van mijn insolventierecht- of ondernemingsrechtcollega’s als u vragen heeft over de deponering van uw jaarrekening.