Verhuurders kampen met leegstand, daardoor teruglopende inkomsten, herwaardering van het vastgoed en druk van de belegger c.q. financier. Veel verhuurders hebben daardoor nu problemen om dure en structurele investeringen te doen aan gebouwen en complexen met als gevolg dat op veel locaties achterstallig onderhoud ontstaat.

Veel huurprijzen zijn afgesproken toen de bomen nog tot in de hemel groeiden. Zo dreigt op sommige plaatsen een situatie te ontstaan waarbij een maximale huurprijs wordt betaald, terwijl er sprake is van achterstallig onderhoud en soms zelfs verpaupering van het gehuurde of het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt.

U hoeft dit als huurder niet te accepteren

Een van de hoofdverplichtingen van de verhuurder is de verstrekking van ongestoord huurgenot. Dit gaat zelfs zo ver dat ook gebreken aan het complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt inbreuk opleveren van het huurgenot. Volgens de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, kunnen deze gebreken aan de verhuurder worden tegengeworpen. 

Dwing als huurder een huurkorting af

Recent deed zich een mooi voorbeeld voor in een winkelcentrum in Leiden. Het Hof Den Haag oordeelde dat het winkelcentrum was verpauperd en dat dit een gebrek was. De verhuurder had al jaren plannen tot renovatie, maar deze plannen werden telkens uitgesteld. Ondermeer naar aanleiding van dit gebrek ontbond de rechter de huurovereenkomst en wees hij een huurkorting toe van 25% vanaf de datum dat werd geklaagd tot en met de datum van ontbinding. Dit leidde tot een enorme vordering van de huurder, die bovendien werd bevrijd van een jarenlange huur op deze locatie. 

De verhuurder ging nog in beroep, maar de Hoge Raad wees het cassatieberoep van de verhuurder af. 

Leg de klachten schriftelijk vast

Het aanleggen van een klachtendossier is essentieel. Het is dus van belang dat u als huurder schriftelijk klaagt over gebreken en als de verhuurder daar niets aan doet, u ook daadwerkelijk actie onderneemt. Deze acties kunnen zijn:

  1. vordering tot herstel;
  2. vordering tot huurkorting totdat alle gebreken zijn hersteld;
  3. eventueel ontbinding van de huurovereenkomst (mede afhankelijk van de ernst van de gebreken);
  4. schadevergoeding.

Bundel de krachten met overige huurders

Als de klachten zien op een complex zoals een winkelcentrum of een bedrijfsverzamelgebouw, loont het om met andere huurders gezamenlijk op te trekken tegen de verhuurder. Samen staat u namelijk een stuk sterker en zal de rechter de zaak serieuzer nemen. 

Meer informatie?

Loopt u als huurder momenteel omzet mis omdat het gehuurde niet meer voldoet aan de eisen, of betaalt u nog de hoofdprijs voor een verpauperde huurlocatie? Neem gerust contact met mij op. Ik adviseer u graag over de haalbaarheid van de zaak en de mogelijk te nemen stappen.