Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft daad bij het woord gevoegd. De minister geeft al vanaf de presentatie op 17 februari jl. aan de Nederlandse Franchise Code in de wet te willen verankeren. Recentelijk heeft de minister aangegeven dat hij het wetgevingstraject ook daadwerkelijk in gang gaat zetten. Naar verwachting zal in de loop van volgend jaar een wetsvoorstel worden ingediend. Dit kan grote gevolgen hebben voor de franchisesector.

Inhoud van de Franchise Code

De Nederlandse Franchise Code is geschreven door een commissie bestaande uit zowel franchisegevers als franchisenemers, voor partijen die met elkaar een franchiseovereenkomst willen sluiten of hebben gesloten. Zij hebben ruim een jaar aan de gedragscode gewerkt. In de Nederlandse Franchise Code staan gedragsregels, verplichtingen en een normenkader opgenomen waaraan alle franchisegevers en franchisenemers dienen te voldoen.

De gedragsregels beogen te regelen hoe franchisegever en franchisenemer zich over en weer bij het aangaan, uitvoeren en ontbinden van een franchiseovereenkomst behoren te gedragen. Ook omvat de Nederlandse Franchise Code rechten en verplichtingen van beide partijen. Daarnaast is een alternatieve geschillenregeling opgenomen. De franchisegever en franchisenemer dienen eventuele geschillen eerst voor te leggen aan de “Geschillencommissie Franchise”. Nu een dergelijke commissie nog niet is opgericht, is nog niet duidelijk hoe deze procedure eruit zal komen te zien.

Franchise Code wordt wet

Voor nu heeft de Nederlandse Franchise Code nog een zelfregulerend karakter, wat betekent dat franchisegever en franchisenemer er zelf voor kunnen kiezen alle of bepaalde regels van de Nederlandse Franchise Code toe te passen.
Op dit moment is de rechtsfiguur van de franchiseovereenkomst in Nederland dan ook nog niet bij wet geregeld. Door zo'n wettelijke verankering van de Nederlandse Franchise Code zal aan het ontbreken van specifieke regelgeving voor franchiseovereenkomsten dan ook een einde komen.

Nederlandse Franchise Code beschermt franchisenemer, dus nieuwe verplichtingen voor franchisegever
De Nederlandse Franchise Code beschermt vooral de franchisenemer, waardoor de wettelijke verankering voornamelijk nieuwe verplichtingen met zich meebrengt voor de franchisegever. Zo bevat de Nederlandse Franchise Code onder meer de volgende opmerkelijke punten:

  • De franchisegever dient bij aanvang van de franchiserelatie een opleiding aan haar franchisenemer(s) aan te bieden. Ook zal de franchisegever tijdens de duur van de franchiserelatie blijvend begeleiding moeten bieden aan haar franchisenemer(s);
  • Er dient een franchisenemersvertegenwoordigingsorgaan te worden opgericht, welke een instemmings- of adviesrecht krijgt en zo invloed uitoefent op de besluitvorming van de franchisegever; en
  • De franchisegever zal wat betreft de franchisevergoeding volledige transparantie moeten bieden en verantwoording moeten afleggen aan haar franchisenemers over hoe zij deze vergoeding zal besteden.

Meer weten over de Nederlandse Franchise Code?

Bent u franchisenemer of franchisegever en wilt u meer weten over de Nederlandse Franchise Code en wat voor gevolgen deze wettelijke verankering kan hebben voor u? Neem gerust contact op met mij of een van mijn ondernemingsrechtcollega’s.