De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), ook wel bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) genoemd, blijft voorlopig gehandhaafd. Maar de regeling wordt wel geleidelijk aangepast om tegemoet te komen aan de veranderende omstandigheden. De aanpassingen worden in verschillende fasen uitgevoerd, waarbij de eerste wijzigingen ingaan vanaf 2024, gevolgd door verdere aanpassingen in 2025 en 2026.

Aanpassingen vanaf 2024

Verhuur van onroerende zaken

Vanaf 1 januari 2024 zijn maatregelen genomen met betrekking tot de verhuur van onroerende zaken. Onroerend goed dat wordt verhuurd aan derden wordt beschouwd als beleggingsvermogen en valt daardoor buiten de faciliteiten van de bedrijfsopvolgingsregeling en de doorschuifregeling.

Uitzonderingen worden gemaakt voor bepaalde situaties, zoals onroerende zaken die worden gebruikt binnen het eigen concern of voor kortdurende terbeschikkingstellingen in de dienstensector.

Aanpassingen vanaf 2025 en 2026

Aanpassingen in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Per 1 januari 2025 worden verdere aanpassingen doorgevoerd.

De vrijstelling in de bedrijfsopvolgingsregeling wordt verhoogd naar 100% van de goingconcernwaarde, of de liquidatiewaarde indien hoger, van het ondernemingsvermogen tot € 1.500.000. Voor bedragen boven dit bedrag wordt de vrijstelling verlaagd.

Daarnaast wordt de definitie van beleggingsvermogen aangepast, waarbij de 5% doelmatigheidsmarge wordt afgeschaft.

In 2024 bedraagt de vrijstelling in de BOR € 1.325.253.

Aanpassingen in de doorschuifregeling (DSR)

De aanpassingen in de bedrijfsopvolgingsregeling hebben ook gevolgen voor de doorschuifregeling (DSR), waarbij bedrijfsmiddelen en vereisten aan de verkrijger van de regeling worden gewijzigd. Bedrijfsmiddelen moeten voortaan uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt om in aanmerking te komen voor de bedrijfsopvolgingsregeling en de doorschuifregeling, met een minimumwaarde van € 100.000.

Vereisten zoals de dienstbetrekkingseis voor de Doorschuifregeling voor het aanmerkelijk belang komen te vervallen, hoewel ze wel van toepassing blijven voor de doorschuifregeling voor de onderneming in de inkomstenbelasting.

Stapsgewijze aanpassingen bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling ondergaat stapsgewijze aanpassingen om de effectiviteit ervan te behouden en om te voldoen aan de veranderende behoeften van ondernemers. Het is van cruciaal belang dat je je als ondernemer bewust bent van deze veranderingen en, mocht dat nodig zijn,  passende maatregelen treft om jouw belangen te waarborgen.

Meer weten over de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) / bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF)?

Als je wilt weten welk effect de mogelijke afschaffing van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) / bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) heeft op de bedrijfsopvolging, neem gerust contact op, dan adviseer ik of een van de overige ondernemingsrechtadvocaten je graag.

Lees ook mijn eerdere artikel: Familiebedrijf snel(ler) overdragen aan opvolger door mogelijke afschaffing bedrijfsopvolgingsregeling?