In 2015 treedt de Wet werk en zekerheid gefaseerd in werking. Deze wet bevat verschillende maatregelen die voor u als werkgever van belang zijn. We geven u een aantal tips.

Proeftijd

Het opnemen van een proeftijd is slechts nog mogelijk bij contracten die zijn aangegaan voor langer dan zes maanden. Pas uw arbeidsovereenkomsten hierop aan. Zo kunt u bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst sluiten voor de duur van zeven maanden waarin u een rechtsgeldig proeftijdbeding kan opnemen.

Aanzegverplichting

Denk aan de aanzegverplichting bij contracten voor zes maanden of langer. Indien u niet of te laat voldoet aan de aanzegverplichting bent u een schadevergoeding van één maand (of een deel daarvan) verschuldigd. Agendeer daarom (centraal) een herinnering of overweeg om al in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat het contract niet wordt verlengd.

Concurrentie- en relatiebeding

In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kan alleen nog een rechtsgeldig concurrentie- en relatiebeding worden opgenomen indien de werkgever schriftelijk motiveert welke zwaarwegende bedrijfs- en/of dienstbelangen het opnemen van een dergelijk beding rechtvaardigen. Wilt u hier geen risico mee lopen? Bied in dat geval de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan. U kunt dan een concurrentie- en relatiebeding opnemen zonder te moeten voldoen aan de schriftelijke motiveringsplicht.

Ketenregeling

Indien u optimaal gebruik wilt maken van de ketenregeling kunt u drie tijdelijke contracten aanbieden, één van zeven maanden en twee van acht maanden. Zo benut u nagenoeg de maximaal toegestane termijn, kunt u in de eerste arbeidsovereenkomst een proeftijd opnemen en bent u na het eindigen van het derde contract geen transitievergoeding verschuldigd.

Biedt u vóór 1 juli 2015 nog een tweede of derde tijdelijk (jaar)contract aan? Dit contract valt onder de huidige ketenregeling, zodat deze arbeidsovereenkomst, ook ná 1 juli 2015, van rechtswege eindigt, ook indien op dat moment de 24 maanden termijn is verstreken. Let wel op, indien de arbeidsovereenkomst twee jaar of langer heeft geduurd, bent u een transitievergoeding verschuldigd.

Transitie- en inzetbaarheidskosten

Onder omstandigheden kunnen scholings- en outplacementkosten in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Wel dient de werknemer vóórdat de kosten zijn gemaakt schriftelijk in te stemmen het in mindering brengen van de gespecificeerde kosten op de transitievergoeding. De gemaakte (scholings)kosten die in directe relatie staan met de huidige of toekomstige functie van de werknemer mogen niet in mindering gebracht worden op de transitievergoeding.

Bedenktermijn bij wederzijds goedvinden

Vergeet niet de werknemer schriftelijk te informeren over zijn recht om de gesloten beëindigingsovereenkomst binnen veertien dagen te ontbinden. Doet u dit niet, dan wordt deze termijn verlengd tot drie weken.

Pensioenontslagbeding

Per 1 juli 2015 kan de werkgever zonder instemming van de werknemer de arbeidsovereenkomst opzeggen tegen of ná de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, of de leeftijd waarop voor hem recht op pensioen ontstaat. Deze wetswijziging kan reden zijn om in de arbeidsovereenkomst juist geen pensioenontslagbeding op te nemen, omdat in dat geval de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op de AOW- of pensioenleeftijd en werkgever en werknemer minder vrijheid hebben om te beslissen hun arbeidsverhouding nog voort te zetten. Weliswaar kan na het van rechtswege eindigen van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd weer een nieuwe arbeidsovereenkomst worden gesloten, maar omdat deze arbeidsovereenkomst niet is aangegaan vóór het bereiken van de AOW- of pensioenleeftijd kan deze nieuwe arbeidsovereenkomst niet zonder toestemming van de werknemer worden opgezegd.

Volg de 6 webinars over de Wet werk en zekerheid

Claudia van Hunsel en Ronald Verheij behandelen in zes webinars kort en bondig wijzigingen die voortvloeien uit de Wwz.

Maak uw arbeidsovereenkomsten “Wwz-proof”

Heeft u vragen over de Wet werk en zekerheid of wilt u hulp bij het aanpassen van uw arbeidscontracten, neem gerust contact met ons op. Uiteraard zijn wij graag bereid u hiermee te helpen!