Het is de nachtmerrie van elke verhuurder. Een huurder gaat failliet en de curator verblijft in het pand. U kunt de huur opzeggen aan de curator, maar dan moet u een termijn van 3 maanden in acht nemen. Curatoren gebruiken deze termijn vaak om te kijken of ze de onderneming kunnen verkopen en een doorstart kunnen realiseren.

Maar curatoren kunnen niet zomaar onbegrensd hun gang gaan. Hun handelen, doorverhuur aan een derde, zonder dat daarmee een doorstart mogelijk wordt gemaakt en zonder u enige waarborg tot betaling te bieden, kan zelfs leiden tot privé aansprakelijkheid van de curator. Controleer de curator daarom goed, zet hem onder druk en stel hem zo nodig privé aansprakelijk voor zijn handelen.

Onderhuurverbod kunnen curatoren niet altijd aan hun laars lappen

Bijna elke huurovereenkomst bevat een verbod op onderverhuur of ingebruikgeving aan derden. Curatoren trekken zich daar weinig van aan omdat zij op grond van de rechtspraak in principe mogen wanpresteren als dat beter is voor de boedel. Maar deze bevoegdheid is dus niet onbegrensd.

Onrechtmatige daad door curator kan leiden tot privé aansprakelijkheid

Als de curator in strijd met het contract het gehuurde ter beschikking stelt aan een derde, zonder u als verhuurder enige waarborg te bieden voor de betaling van de huur, dan handelt hij onrechtmatig.

Als vaststaat dat het onrechtmatig in gebruik geven aan een derde niet wordt gedaan met het oog op een eventuele doorstart, dan kan dat er zelfs toe leiden dat de curator niet alleen in zijn hoedanigheid van curator aansprakelijk is voor de door u als verhuurder geleden schade, maar dat hij ook privé aansprakelijk is! In dat geval zal de curator zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering moeten aanspreken.

Onlangs heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een curator privé aansprakelijk gehouden. De betreffende curator heeft winkelruimte in gebruik gegeven aan een derde, zonder hiermee een doorstart te beogen en heeft daarvoor van die derde huurpenningen ontvangen.

In deze omstandigheid had de curator het gehuurde pand eerder aan de verhuurder kunnen teruggeven. In dat geval had de verhuurder weliswaar ook geen huurpenningen ontvangen, maar had hij in ieder geval eerder over zijn eigendom kunnen beschikken met de mogelijkheid om alternatieve opbrengsten te realiseren.

Curatoren kunnen dus niet zomaar onbegrensd wanpresteren

Wilt u weten of u een curator aansprakelijk kunt stellen of heeft u vragen of het handelen van een curator in het algemeen, neem gerust contact met mij op.