Als werkgever bent u in verregaande mate verantwoordelijk voor letsel van uw werknemers ten gevolge van een verkeersongeval. Helaas moet ik u melden dat die aansprakelijkheid in een tweetal recente uitspraken nog wat verder is uitgebreid.

Ook ten aanzien van bedrijfsuitjes is oplettendheid geboden!

De hoofdregel

Hoofdregel is dat een werkgever aansprakelijk is voor letsel van haar werknemers wanneer er sprake is van schade geleden in de uitoefening van de werkzaamheden én er sprake is van schending van een zorgplicht door de werkgever. De achterliggende gedachte: als werkgever ben je alleen aansprakelijk voor situaties die je had kunnen voorkomen.

Eerdere uitbreiding aansprakelijkheid

Eerder is door de Hoge Raad bepaald dat bijzondere aanvullende regels gelden voor de aansprakelijkheid als een werknemer betrokken raakt bij een verkeersongeval en daardoor schade lijdt.

Bij werkgerelateerde verkeersdeelname wordt de werkgever aansprakelijk geacht voor schade van zijn werknemer door een verkeersongeval, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. U bent slechts niet aansprakelijk als u zich als goed werkgever heeft gedragen door een adequate verzekering af te sluiten, dan wel uw werknemer financieel in staat heeft gesteld zelf een dergelijke verzekering af te sluiten. Dit laatste geldt met name wanneer sprake is van "eigen vervoer".

Verdere uitbreiding aansprakelijkheid/verzekeringsplicht

Onlangs heeft de kantonrechter in Utrecht in een uitspraak tussen TNT Post en een postbezorgster een -zo lijkt het- nog verdergaande verzekeringplicht aangenomen. Het betrof een postbezorgster die bij "normaal Hollands winterweer" is uitgegleden en blijvend letsel heeft opgelopen aan haar enkel. TNT heeft een verzekering afgesloten, maar naar het oordeel van de rechter stond de uitkering daarvan niet in een redelijke verhouding tot de schade van de werkneemster, zodat TNT toch aansprakelijk is.
Onder deelname aan het verkeer wordt door rechters dus ook verkeersdeelname te voet of per fiets verstaan.

Uitbreiding aansprakelijkheid voor ingeleende krachten

Een andere recente uitbreiding van aansprakelijkheid volgt uit een uitspraak van de Hoge Raad van 7 juli 2010. Het ongeval vond plaats tijdens het dagelijks vervoer van en naar het werk met een ter beschikking gesteld busje. Het busje werd bij toerbeurt door ingeleende en eigen werknemers bestuurd. Ten tijde van het ongeval werd het busje bestuurd door een ingeleende kracht, voor wie geen passende verzekering was afgesloten. De Hoge Raad heeft in dit geval geoordeeld dat ook de inlener (de feitelijke werkgever) aansprakelijk is, ook al is hij niet de formele werkgever.

Ook aansprakelijkheid voor bedrijfsuitjes

Ten slotte dient u zich ervan bewust te zijn dat ook bij bedrijfsuitjes aansprakelijkheidsvragen spelen. De Hoge Raad heeft vorig jaar een werkgever aansprakelijk bevonden voor het letsel van een werkneemster die op vrijdagmiddag - na werktijd - deelnam aan een door werkgever georganiseerd bedrijfsuitje: een workshop "dansen op rollerskates". Werkneemster is daarbij gevallen en is arbeidsongeschikt geraakt. De werkgever heeft naar het oordeel van de Hoge Raad haar zorg- en preventieplicht geschonden en is om die reden aansprakelijk.

Kortom

Laat u goed adviseren, niet alleen door ons, maar zeker ook door uw verzekeringsadviseur, over de risico's die uw werknemers, maar ook ingeleende krachten, lopen en de dekking daarvan. Verzekert u hen niet op adequate wijze, dan ligt aansprakelijkheid op de loer.

Voor vragen op het gebied van aansprakelijkheid in het arbeidsrecht of aansprakelijkheid in zijn algemeenheid kunt u bij mij terecht of één van de andere arbeidsrechtadvocaten.