Met ingang van 1 maart 2012 zal de wijziging van de Wet melding collectief ontslag (Wmco) inwerking treden. Wat houdt dit voor u als werkgever in?

Meldingsplicht verzwaard

Allereerst wordt de meldingsplicht bij een collectief ontslag verzwaard. Wanneer bij een reorganisatie binnen drie maanden meer dan twintig werknemers worden ontslagen, zult u dit moeten melden bij het UWV WERKbedrijf en dient u de vakbonden en de ondernemingsraad te raadplegen.

Op welke wijze u de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen, maakt niet uit. Ontslagen die met een beëindigingsovereenkomst worden gerealiseerd, tellen ook mee. Dit houdt in dat een melding dient plaats te vinden als bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomsten van negentien medewerkers wordt opgezegd en twee overeenkomsten worden beëindigd met wederzijds goedvinden. Gebeurt dit niet, dan kan de desbetreffende werknemer de opzegging/beëindiging tot zes maanden na de opzegging/beëindiging vernietigen.

Overeenstemming met ondernemingsraad en vaakbonden is niet perse noodzakelijk

Het is niet meer vereist dat u met de ondernemingsraad en de vakbonden een akkoord bereikt. Als u geen overeenstemming bereikt, zult u wel een maand 'wachttijd' in acht dienen te nemen, voordat u de arbeidsovereenkomst(en) kunt opzeggen. Dit zal meestal geen problemen opleveren, omdat u voor een rechtsgeldige opzegging toch op de ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf moet wachten.

De Wmco verbiedt overigens het UWV WERKbedrijf een ontslagaanvraag in behandeling te nemen op het moment dat geen melding is gemaakt bij de ondernemingsraad en de vakbonden en/of zij zijn geraadpleegd. Hierop wordt een uitzondering gemaakt wanneer u als werkgever aantoont dat de werkgelegenheid van de overige werknemers hierdoor in gevaar zou komen.

Werkgelegenheid van de werknemers mag niet in gevaar komen

Bij een ontbindingsprocedure dient de rechter na te gaan of de verplichtingen die voortvloeien uit de Wmco door u zijn nageleefd. Wanneer dit niet het geval is, kan de rechter niet ontbinden. Ook op deze regel geldt als uitzondering dat de werkgelegenheid van de overige werknemers niet in gevaar mag komen.

Stemt de vakbond of ondernemingsraad niet in? Wachttijd van een maand!

In het geval de vakbond of ondernemingsraad niet instemt met het voorgenomen ontslag, dient ook de rechter bij ontbinding rekening te houden met een 'wachttijd' van een maand, te rekenen vanaf het moment dat het voornemen tot ontslag is bekendgemaakt. De rechter kan de overeenkomst gedurende deze wachttijd dus niet ontbinden.

Meer informatie?

Heeft u vragen over dit onderwerp of behoefte aan een advies op maat? Neemt u contact op met mij of een van de andere arbeidsrechtspecialisten.

Oorspronkelijke auteur: Alexander Klein Hofmeijer (sinds 1 september 2017 niet meer werkzaam bij RWV Advocaten)