MENU

Ontwikkelingen in het internationaal erfrecht
25-09-2012

Als er een rechtsgebied is waar veel emotie bij komt kijken, dan is dat wel het erfrecht. Naast de emotionele aspecten die bij een sterfgeval spelen, komt het helaas geregeld voor dat onduidelijkheid over de positie van de erfgenaam tot conflicten leidt. Inzicht in en duidelijkheid over uw positie als erfgenaam of executeur is van groot belang. Ook als erflater kunt u veel onduidelijkheden voorkomen. Weet u of uw testament nog up-to-date is? Woont u of uw familie in het buitenland? Dit zijn vragen die relevant zijn in het kader van de erfopvolging, maar waar u wellicht niet of onvoldoende bij stil staat.

Europese ontwikkelingen

Een van de actuele ontwikkelingen in het erfrecht is de nieuwe Europese regelgeving. Op dit moment kan het nog tot de nodige hoofdbrekens leiden wanneer een familielid met bezittingen in een andere EU-lidstaat overlijdt. Door het aannemen van de verordening inzake grensoverschrijdende erfopvolgingen, hebben de EU-lidstaten het afwikkelen van internationale nalatenschappen willen vergemakkelijken. Dat is goed nieuws voor de naar schatting 450.000 Europese families die jaarlijks met een internationale erfenis te maken krijgen. Mogelijk is deze verordening voor nog veel meer families van belang, aangezien meer dan 12,3 miljoen EU-burgers in een andere EU-lidstaat verblijven. Denk bijvoorbeeld aan Nederlandse gepensioneerden die in zuidelijke EU-lidstaten als Spanje of Portugal wonen of Nederlanders die net over de Nederlandse grens wonen.

Afwijken van de regel van de gewone verblijfplaats is mogelijk. Welk recht is van toepassing?

De nieuwe verordening geeft één criterium om te bepalen welke instanties bevoegd zijn en welk recht van toepassing is op grensoverschrijdende zaken: de gewone verblijfplaats van de overledene. Burgers die in het buitenland wonen, kunnen er echter ook voor kiezen hun erfopvolging volgens hun eigen nationale recht te regelen en daarmee af te wijken van de regel van de gewone verblijfplaats. Zo kan een Nederlandse expat die bijvoorbeeld in Engeland woont ervoor kiezen het Nederlandse recht van toepassing te verklaren bij het plannen van zijn of haar erfopvolging.

Rechten erfgenaam of executeur gelden ook over de grens; Europese erfrechtverklaring

De verordening voorziet ook in een Europese erfrechtverklaring. Hiermee is het voor een erfgenaam of een executeur van de nalatenschap overal in de EU zonder andere formaliteiten mogelijk zijn hoedanigheid te doen gelden. Ook dit is een belangrijke verbetering ten opzichte van de huidige situatie, waarin het voor burgers zeer lastig kan zijn hun rechten over de landsgrens heen uit te oefenen.

Invoering EU-regels kan nog 3 jaar duren!

Let wel, de invoering van deze EU-regels laat nog wel even op zich wachten. De lidstaten hebben drie jaar de tijd gekregen om hun nationale regelgeving aan te passen aan deze Europese richtlijn.

Deskundig advies?

Het erfrecht is aan verandering en internationalisering onderhevig. Het erfrecht staat net zo min stil als de persoonlijke situaties in ons leven. Voortdurend veranderen persoonlijke situaties. Het is zeer aan te raden om in geval van gewijzigde omstandigheden, zoals bijvoorbeeld het overlijden van een partner, het sluiten van een huwelijk of het verbreken van een relatie, uw testament goed tegen het licht te houden.

Heeft uw testament nog steeds datgene tot gevolg dat u bij het opstellen ervan voor ogen had? Ook de nieuwe Europese verordening is belangrijk om in het oog te houden bij het regelen van uw erfopvolging, zeker wanneer u voornemens bent zich in een andere lidstaat te vestigen.

Wenst u deskundig advies over uw testament? Of wilt u duidelijkheid over uw positie als erfgenaam? Neem dan contact op met mij of een van de andere familierechtspecialisten.

Specialismen
Rechtsgebieden
Specialismen
Rechtsgebieden
© 2022 RWV