MENU

Kan een aanbesteder de opdracht wijzigen gedurende de opdracht?
16-01-2017

Nadat een opdracht is gegund aan een inschrijver, mag de opdracht niet meer worden gewijzigd. Wordt een opdracht wel gewijzigd, dan dient de opdracht opnieuw in de markt te worden gezet. Op deze regel bestaan uitzonderingen. Hieronder een overzicht van de verschillende uitzonderingen.

De-minimisregeling

Sommige wijzigingen vallen onder de de-minimisregeling, oftewel wijzigingen die slechts tot een beperkte waardestijging leiden. De waarde van de wijziging mag niet hoger liggen dan de drempelwaarde voor het type opdracht dat wordt gewijzigd. Zo mag bijvoorbeeld de waarde van een wijziging van een opdracht voor diensten niet boven een bedrag van € 209.000,- liggen. Daarnaast mag de waarde van de wijziging bij diensten en leveringen hooguit 10% van de oorspronkelijke waarde van de opdracht bedragen. Voor werken geldt een percentage van 15%. De laatste voorwaarde is dat de wijziging niet  de algemene aard van de opdracht wijzigt. Een opdracht voor werken mag bijvoorbeeld geen opdracht voor diensten worden.

Herzieningsclausules

Ook mag een opdracht worden gewijzigd als de aanbestedingsstukken duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige herzieningsclausules bevatten. In deze clausules dient de omvang en de aard van de mogelijke wijziging opgenomen te zijn. Daarnaast dienen de voorwaarden, waaronder de opdracht die mag worden gewijzigd, te zijn vermeld in de aanbestedingsstukken. Ook bij een wijziging op grond van een herzieningsclausule geldt dat de algemene aard van de opdracht niet mag worden gewijzigd.

Aanvullende werkzaamheden

De aanbesteder mag aanvullende werkzaamheden door de inschrijver uit laten voeren als deze werkzaamheden noodzakelijk zijn om de oorspronkelijke opdracht te voltooien. Hiervoor dient wel aan een aantal voorwaarden te worden voldaan.

  1. Het niet mogelijk is deze extra werkzaamheden door een andere opdrachtnemer uit te laten voeren om economische of technische redenen en een wijziging van de inschrijver tot aanzienlijk ongemak of een aanzienlijke kostenstijging voor de aanbesteder leidt.
  2. De waarde van deze wijziging(en) mag niet hoger liggen dan 50% van de oorspronkelijke opdracht.
  3. Wijzigt een aanbesteder de opdracht op deze grond, dan dient hij dat wel aan te kondigen via TenderNed.

Onvoorziene omstandigheden

Daarnaast mag een opdracht worden gewijzigd op het moment dat er sprake is van onvoorziene omstandigheden.. Het moet hierbij gaan om externe omstandigheden die niet gebruikelijk zijn bij een dergelijke opdracht. Ook in dit geval geldt dat de algemene aard van de opdracht niet mag worden gewijzigd. Bovendien mag de waarde van de wijziging niet hoger liggen dan 50% van de oorspronkelijke opdracht.

Wijziging van  inschrijver

In twee situaties is het toegestaan dat een aanbestede overeenkomst wordt overgedragen door de opdrachtnemer.

  1. Als de aanbesteder in de aanbestedingsdocumenten ondubbelzinnig een herzieningsclausule heeft opgenomen.
  2. Als er sprake is van rechtsopvolging onder algemene of bijzondere titel in de positie van de aanvankelijke inschrijver. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een overname of fusie. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat ook de nieuwe inschrijver voldoet aan de oorspronkelijk gestelde geschiktheidseisen.

Een niet-wezenlijke wijziging

Een opdracht hoeft opnieuw te worden aanbesteed als er sprake is van een wezenlijke wijziging. In vier verschillende situaties kan er gesproken worden van een wezenlijke wijziging:

  1. Als economisch evenwicht wordt verlegd ten gunste van de inschrijver op een wijze die niet voorzien is in de aanbestedingsdocumenten. 
  2. Als hierdoor het toepassingsgebied van de opdracht aanzienlijk wordt verruimd. Bijvoorbeeld als de aanbesteding zag op de levering van computers en de inschrijver nu ook bureaustoelen dient te leveren.
  3. Als de oorspronkelijke inschrijver wordt vervangen door een nieuwe inschrijver. 
  4. (Cirkelredenering) Als de voorwaarden - wanneer zij in de oorspronkelijke aanbestedingsprocedure waren genoemd - ertoe zouden hebben geleid dat andere inschrijvers zouden zijn geselecteerd, de opdracht daardoor aan een andere inschrijver zou zijn gegund of andere inschrijvers daardoor ook deel hadden willen nemen aan de opdracht.   

Relevante jurisprudentie:

© 2022 RWV