MENU

Sociale en andere specifieke diensten
16-01-2017

Sinds 1 juli 2016 zijn met terugwerkende kracht tot en met 18 april 2016 bijzondere voorschriften voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten van kracht geworden. Deze wijziging van de Aanbestedingswet 2012 was noodzakelijk ter implementatie van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen2.  

In de Aanbestedingswet is een nieuwe categorie diensten gecreëerd, namelijk de ‘sociale en andere specifieke diensten’. Voor deze diensten geldt een vereenvoudigde procedure, gezien de beperkte grensoverschrijdende dimensie van deze diensten. 

Onder sociale en andere specifieke diensten vallen onder andere:

  • Gezondheidszorg, maatschappelijke en aanverwante dienstverlening;
  • Administratieve diensten inzake onderwijs, cultuur en gezondheidszorg;
  • Diensten voor verplichte sociale verzekering;
  • Hotel- en restaurantdiensten;
  • Opsporings- en beveiligingsdiensten.

In bijlage XIV van Richtlijn 2014/24/EU staat een opsomming van diensten waarvoor een vereenvoudigde procedure geldt.

Drempelwaarde en de te volgen procedure

Aanbestedingen gedaan door Aanbestedende diensten

De te volgen procedure als de geraamde waarde exclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw) gelijk is aan of groter dan het drempelbedrag van € 750.000,--

Een aankondiging (of een vooraankondiging) en een gunningsbericht zijn bij deze procedure verplicht. In de aankondiging moet onder meer de technische specificaties van de opdracht worden opgenomen. Daarbij moeten daarin de hoofdkenmerken van de gunningsprocedure worden toegelicht. De gegunde opdracht moet worden gepubliceerd op TenderNed.

De te volgen procedure als de geraamde waarde exclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw) lager is dan het drempelbedrag van € 750.000,--

Bij sociale en andere specifieke diensten onder de € 750.000,-- zal in de praktijk vaak een meervoudige onderhandse procedure gebruikt worden, waarbij drie offertes gevraagd worden. Let daarbij op, indien sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang dan dient de opdracht te worden aangekondigd.

Aanbestedingen gedaan door Speciale-sectorbedrijven

Voor speciale-sectorbedrijven geldt de verplichting tot aankondigen van een opdracht voor sociale en andere specifieke diensten vanaf € 1.000.000,--. 

Relevante jurisprudentie

© 2022 RWV