MENU

Termijnen bij Europese aanbestedingen
16-01-2017

Een aanbesteder moet gedurende een aanbestedingsprocedure verschillende minimum-termijnen in acht nemen. Hieronder is een overzicht van de verschillende termijnen opgenomen.

* Deze termijn geldt ook voor de mededingingsprocedure met onderhandeling, de concurrentiegerichte dialoog en de procedure van het innovatiepartnerschap.

** De termijnen mogen met vijf dagen verkort worden als de aanbesteder erin toestemt dat inschrijvingen elektronisch worden ingediend.

*** Deze termijn wordt verlengd op het moment dat gedurende de standstill-termijn een kort geding aanhangig wordt gemaakt.

Bijzonderheden 

Verlenging termijn

Op het moment dat de aanbesteder langs elektronische weg geen kosteloze, rechtstreekse en volledige toegang tot de aanbestedingsstukken biedt, worden de termijnen met vijf dagen verlengd. 

Vooraankondiging

De vooraankondiging dient minimaal 52 dagen en maximaal 12 maanden voor de verzenddatum van de aankondiging te worden gedaan.   

Urgente situatie

De verkorte termijnen kunnen enkel toegepast worden als er dringende redenen zijn om de termijnen in te korten, zonder dat er gesproken wordt van dringende spoed. De oorzaak van de dringende redenen mogen niet aan de aanbesteder worden toegerekend.

Opdrachten onder de drempelwaarde

Voor opdrachten voor werken van aanbestedende diensten geldt het ARW. Voor de overige onderdrempelige opdrachten gelden geen minimumtermijnen. De termijnen dienen te worden vastgesteld met inachtneming van de proportionaliteit.  

Nota van inlichtingen

Nadere inlichtingen over de voor de inschrijving relevante aanbestedingsstukken worden in een openbare aanbestedingsprocedure uiterlijk tien dagen voor het einde van de inschrijvingstermijn door de aanbesteder

verstrekt. Bij een niet-openbare procedure worden nadere inlichtingen uiterlijk zes dagen voor het einde van de aanmeldingstermijn verstrekt. In het geval van een versnelde procedure geldt voor beiden een termijn van vier dagen.  

Inkorten termijn

Bij een niet-openbare procedure kan een aanbesteder (met uitzondering van centrale overheden) in onderlinge overeenstemming met de geselecteerde gegadigden de termijn voor het indienen van een inschrijving verkorten. Een vereiste hiervoor is  dat alle gegadigden evenveel tijd krijgen om hun inschrijving voor te bereiden.

© 2022 RWV