MENU

Transparantie en gelijke kansen voor schaarse vergunningen
16-01-2017

Als er sprake is van schaarse vergunningen dan betekent dit dat er meer gegadigden dan vergunningen zijn.  Dit is bijvoorbeeld het geval voor vergunningen voor het exploiteren van een speelautomatenhal. Een dergelijke vergunning kan niet zo maar worden afgegeven, daar dient een transparante procedure aan vooraf te gaan. Een dergelijke procedure heeft als doel dat gegadigden evenveel kans maken op de vergunning.

Spraakmakende uitspraak Raad van State 2 november 2016

In deze kwestie zag de vergunning op de exploitatie van een speelautomatenhal die de burgemeester van Vlaardingen aan Hommerson Casino verleende. In de gemeentelijke verordening van Vlaardingen is bepaald dat slechts één speelautomatenhal is toegestaan. De aanvraag voor een andere speelautomatenhal werd daarom afgewezen. Daar liet de exploitant het niet bij zitten en ging in hoger beroep tegen zowel de toewijzing van Hommerson Casino, als de afwijzing van zijn eigen aanvraag.

Transparantie in de procedure is een vereiste

Zoals gezegd, vereist het verlenen van een schaarse vergunning een transparante procedure waarbij de gegadigden gelijke kansen krijgen voor het verkrijgen van de vergunning. De gemeente moet daartoe op een naar buiten toe kenbare wijze bekend maken dat een schaarse vergunning beschikbaar is. Daarbij is van belang:

  • wat de verdelingsprocedure is;
  • binnen welk tijdsbestek aanvragen kunnen worden ingediend; en 
  • aan welke eisen de aanvraag moet voldoen.

Dit wordt ook wel de informatieplicht van de gemeente genoemd.

Mededinging mag worden beperkt, maar niet uitgesloten

In het onderhavige geval – een speelautomatenhal – moet een gemeente op grond van de Wet op de kansspelen een verordening vaststellen. Deze verordening mag de mededinging enigszins beperken, maar niet volledig uitsluiten. De gemeente mag binnen de verordening daarom een gebied aanwijzen waarbinnen een exploitant zich moet vestigen, maar binnen dat gebied moet reële keuze blijven bestaan tussen verschillende locaties.

Verordening gemeente voldoet niet aan gelijkheidsbeginsel

De Raad van State is van oordeel dat het aangewezen gebied op de kaart behorende bij de verordening van de gemeente Vlaardingen niet voldoende keuze aan locaties biedt. De verordening voldoet daarom niet aan het gelijkheidsbeginsel. Ook verliep de procedure volgens de Raad van State niet transparant, omdat de burgemeester niet tijdig en adequaat informatie over de aanvraagperiode, de verdelingsprocedure en de criteria van de vergunning bekend heeft gemaakt.

Bovendien geeft de Raad van State aan dat een schaarse vergunning in principe niet voor onbepaalde tijd wordt afgegeven. In het verlengde van de hiervoor beschreven mededingingsnorm zou dit onevenredige voordeel opleveren voor de vergunninghouder, aangezien het voor nieuwkomers nagenoeg onmogelijk is om dan toe te treden tot de markt.

Vergunning en afwijzingsbesluit vernietigd

In deze zaak werd zowel het toewijzingsbesluit (verleende vergunning voor Hommerson Casino) als het afwijzingsbesluit (aanvraag andere exploitant) vernietigd.

Mocht de burgemeester echter in een nieuwe en transparante procedure opnieuw een vergunning willen verlenen dan dient eerst de kaart behorende bij de verordening zodanig te worden aangepast dat voldoende mededinging wordt geboden. 

© 2022 RWV