MENU

Wat is een eigen verklaring?
16-01-2017

Een inschrijver moet bij zijn verzoek tot deelneming of bij zijn inschrijving een eigen verklaring indienen. In de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen is een uniforme Europese eigen verklaring verplicht gesteld: het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Aan de hand van de eigen verklaring kan worden ‘vastgesteld’ of een inschrijver geschikt is om deel te nemen aan de aanbesteding.

 In de eigen verklaring moet de inschrijver het volgende vermelden/aangeven:

  • Persoonlijke gegevens, zoals naam van de onderneming en het postadres;
  • Beroep op de draagkracht van derden. Zo ja, dan dient de inschrijver dit toe te lichten;
  • Toepasselijke verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden. De inschrijver kan aangeven welke maatregelen hij genomen heeft om zijn betrouwbaarheid te herstellen;
  • De gestelde geschiktheidseisen. Indien om referenties gevraagd wordt, dient de inschrijver een lijst van referenties op te nemen in de eigen verklaring;
  • De gestelde technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden;
  • Gebruik van onderaannemers, mocht een aanbesteder dit expliciet verlangen.

Wie dienen een eigen verklaring af te geven?

De inschrijver zelf dient een volledig ingevulde eigen verklaring in te dienen. Is er sprake van een samenwerkingsverband, dan dient elk van de deelnemers aan dat verband individueel een eigen verklaring in te dienen. Wordt een beroep gedaan op de draagkracht van derden, dan dient de inschrijver ook een door die derde gedeeltelijk ingevulde eigen verklaring in te dienen. In deze eigen verklaringen moeten de derden hun persoonlijke gegevens vermelden, alsmede of verplichte uitsluitingsgronden op hen van toepassing zijn. Een aanbesteder kan ook verlangen dat een inschrijver een gedeeltelijk ingevulde eigen verklaring voor elk van zijn onderaannemers indient.

Bewijsstukken

Een aanbesteder is verplicht de eigen verklaring van een inschrijver te accepteren. Hij moet in beginsel uitgaan van de juistheid van de eigen verklaring. Behoudens een lijst van referenties, mag hij niet verlangen dat de inschrijver zijn eigen verklaring onderbouwt met bewijsstukken. Dat mag alleen als deze geen betrekking hebben op de in de eigen verklaring opgenomen gegevens.  

Een aanbesteder vraagt in principe slechts bewijsstukken op met betrekking tot de uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria van de inschrijver aan wie hij voornemens is de overheidsopdracht te gunnen. In de gewijzigde aanbestedingswet heeft de aanbesteder de mogelijkheid gekregen om dergelijke bewijsstukken eerder op te vragen. Hij kan de bewijsstukken eerder opvragen mocht dit noodzakelijk zijn voor een goed verloop van de procedure. Wanneer dit het geval is, wordt niet toegelicht. Het is goed denkbaar dat dit in ieder geval noodzakelijk is bij een procedure met een voorselectie. Anders is het immers mogelijk dat een inschrijver wordt geselecteerd die niet aan de selectie-eisen voldoet, terwijl een gegadigde die wel aan deze eisen voldoet, wordt uitgesloten. 

© 2022 RWV