MENU

Financiering & Zekerheden

Als een kredietnemer in staat van faillissement of in surseance van betaling komt te verkeren, heeft dit belangrijke gevolgen voor zijn of haar financier. De relatie tussen kredietnemer en financier wijzigt in het geval van insolventie gewoonlijk van een streven naar continuïteit naar incassering door middel van het uitwinnen van gevestigde zekerheden. Dit traject begint met het opzeggen van het door de financier verstrekte krediet. 

De praktijk leert dat kredietopzegging steeds meer en vaker aanleiding geeft tot discussie over de gronden waarop kan worden opgezegd en de duur van de opzegtermijn. Deze materie is des te ingewikkelder, omdat de financier onder omstandigheden niet alleen onregelmatige of onrechtmatige opzegging kan worden verweten; ook het te lang voortzetten van een kredietrelatie kan onrechtmatig zijn ten opzichte van crediteuren. Daarnaast bestaat het gevaar dat het voortzetten van een kredietrelatie door het aangaan van nieuwe krediet- of leningsovereenkomsten en het door de kredietnemer verstrekken van aanvullende zekerheden, leidt tot vernietiging van deze rechtshandelingen door de curator in een opvolgend faillissement op grond van de Pauliana.  

Om te voorkomen dat u als financier met lege handen komt te staan bij een faillissement, is het aan te bevelen om zekerheden te verkrijgen. Bekende voorbeelden zijn hypotheekrechten en pandrechten. Ook kan gedacht worden aan een borgtocht of een eigendomsvoorbehoud. Bij alle zekerheidsrechten is het cruciaal dat deze op een rechtens juiste wijze gevestigd worden. Gebeurt dit niet goed, staat u alsnog met lege handen. 

De specialisten van RWV Advocaten adviseren en staan cliënten bij om hun belangen als financier gevallen van (dreigende) insolventie van kredietnemers veilig te stellen.

© 2021 RWV