In de wet is opgenomen dat rechtshandelingen van een vennootschap met de enig aandeelhouder altijd schriftelijk moeten worden vastgelegd. Gebeurt dit niet, dan zijn deze vernietigbaar. Op het moment dat er sprake is van een faillissement, kan de curator namens de vennootschap de rechtshandelingen vernietigen. En dat kan inhouden dat uw facturen voor managementdiensten niet worden betaald.

Wie tekent managementovereenkomst als bestuurder enig aandeelhouder is?

U doet er als bestuurder, tevens enig aandeelhouder, dus verstandig aan een managementovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Feitelijk ondertekent u dan dus twee keer de overeenkomst. Een keer in uw hoedanigheid van bestuurder namens de B.V., een keer als manager/directeur/bestuurder van uw holdingmaatschappij. Wel makkelijk, u zult het met uw contractspartijen dus snel eens zijn over de inhoud van de overeenkomst.

Bestuurders laten vaak na om managementovereenkomst schriftelijk vast te leggen

U wilt als bestuurder deze regel wel eens vergeten na te leven. Onder het mom dat er tussen de contractspartijen geen discussie bestaat en dat toch duidelijk is dat u werkzaamheden verricht.

Verder wordt als verweer betoogd dat een factuur voor managementdiensten - immers schriftelijk! - voldoende zou moeten zijn om te voldoen aan dit artikel.

Tot slot wordt wel gesteld dat een managementovereenkomst behoort tot de normale bedrijfsuitoefening. In het tweede lid van artikel 2:247 BW zijn dergelijke overeenkomsten uitgesloten.

Rechtbank verwerpt argumenten bestuurder

Deze argumenten zijn laatst gebruikt in een procedure waarin de curator van een failliete vennootschap op grond van dit artikel ageerde tegen een bestuurder, tevens enig aandeelhouder.

De Rechtbank Den Haag stelt vast dat de managementovereenkomst schriftelijk moet zijn vastgelegd en dat schriftelijke vastlegging door middel van facturen die op basis van die overeenkomst zijn verzonden daartoe onvoldoende is.

De rechtbank verwerpt ook het standpunt dat de managementovereenkomst past in de normale bedrijfsuitvoering. De managementovereenkomst bleek een ingrijpende (open einde) afspraak en heeft bovendien geleid tot zeer substantiële betalingen.

En dus had de curator zich terecht beroepen op de vernietigbaarheid van de – gestelde – managementovereenkomst.

Vervolg rechtbank: de vernietiging heeft echter geen effect, facturen bestuurder toch betaald

Nu er geen geschil bestond over de door de bestuurder daadwerkelijk verrichtte managementwerkzaamheden en nu die werkzaamheden lastig ongedaan kunnen worden gemaakt, ziet de rechtbank af van vernietiging. In de woorden van de rechtbank: de vernietiging heeft generlei werking. Zo kreeg de directeur toch zijn facturen betaald.

Bestuurder, leg uw managementovereenkomsten schriftelijk vast

Het advies is en blijft om managementovereenkomsten schriftelijk vast te leggen, alleen al om discussies als deze te voorkomen. Vergeet u het per abuis, dan biedt bovengenoemde uitspraak aanknopingspunten om te voorkomen dat de betaalde managementfee (geheel) wordt teruggevorderd.

Heeft u vragen over managementovereenkomsten? Aarzel niet contact met ons op te nemen.

Uitspraak Rechtbank Den Haag 2 september 2015, JOR 2016/260