Op 19 januari 2012 is het besluit tot algemeen verbindendverklaring van de CAO voor de Groothandel in Bloemen en Planten in werking getreden. De duur van dit besluit is echter beperkt. Het heeft namelijk werking tot 1 juli 2012 (de datum waarop de betreffende CAO zelf ook verloopt) en heeft bovendien geen terugwerkende kracht.

De gevolgen van het avv-besluit zijn dat alle ondernemingen in de branche met een groothandelsfunctie aan de CAO gebonden zijn en dat de werknemers van deze ondernemingen op de in de CAO opgenomen bepalingen een beroep kunnen doen.

De reikwijdte van het avv-besluit is groot. Het behelst alle bepalingen van de CAO voor de Groothandel in Bloemen en Planten, behalve de pensioenregeling. Enkele voorbeelden:

  • Voor de duur van het besluit geldt voor iedere werknemer een wekelijkse arbeidsduur van 40 uur, verdeeld over maximaal vijf werkdagen;
  • Als de werknemer meer uren of dagen werkt of meer dan 10 uren per dag werkt, heeft hij recht op een overwerktoeslag;
  • Voltijds werknemers hebben recht op 24 vakantiedagen, waarvan er vier verplicht mogen worden gesteld;
  • Werknemers ouder dan 50 jaar hebben recht op extra vakantiedagen, oplopend tot 32 dagen;
  • Gedurende ziekte dient 104 weken lang 90% van het maandinkomen te worden doorbetaald.

Indien de CAO voorziet in een voor de werknemer gunstiger bepaling, wordt de individuele arbeidsovereenkomst met deze bepaling aangevuld. Een bepaling in een arbeidsovereenkomst die met een voor de werknemer gunstiger CAO-bepaling strijdig is, wordt door de CAO-bepaling vervangen voor de duur van de avv-periode.

Gemaakte afspraken die voor de werknemer in positieve zin afwijken van de CAO mogen niet worden aangetast, ook niet als het gaat om samenhangende bedingen. Indien een werknemer bijvoorbeeld op grond van de CAO recht heeft op meer vakantiedagen mag het loon niet overeenkomstig worden verlaagd, ook niet als op basis van een individuele afspraak het aantal vakantiedagen verminderd is in ruil voor meer loon.

Voor meer vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mij of een van de andere arbeidsrechtspecialisten.

Oorspronkelijke auteur: Alexander Klein Hofmeijer (sinds 1 september niet meer werkzaam bij RWV Advocaten)