Als ondernemer sluit u bijna dagelijks overeenkomsten. Meestal bevat een schriftelijke overeenkomst alleen de noodzakelijke voorwaarden.

Het is echter zinvol meer wederzijdse rechten en plichten goed vast te leggen. Natuurlijk is veel geregeld in de wet, maar er zijn vele wetsbepalingen waar men schriftelijk van af kan wijken.

Het van toepassing verklaren van algemene voorwaarden op uw overeenkomsten kan veel discussie en tijd besparen. Er hoeft niet telkens opnieuw onderhandeld te worden over bijvoorbeeld de garantie- of betalingstermijn. Tevens helpen algemene voorwaarden conflicten te voorkomen. Ze bieden u én uw klanten zekerheid. Ze zorgen ervoor dat het voor uw klanten direct duidelijk wordt onder welke condities uw onderneming levert, betaalt, verkoopt of inkoopt.

Wilt u zich met succes op uw algemene voorwaarden kunnen beroepen? Dan is het van belang dat de algemene voorwaarden rechtsgeldig zijn overeengekomen. In veel gevallen wordt onderaan het briefpapier uitsluitend een verwijzing naar de algemene voorwaarden opgenomen en nagelaten de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk met de contractpartij overeen te komen. Ook wordt er vaak niet aan gedacht de algemene voorwaarden aan de wederpartij ter hand te stellen of toe te sturen.

Hoe worden algemene voorwaarden rechtsgeldig overeengekomen?

Algemene voorwaarden moeten tussen partijen worden overeengekomen. Indien dit niet gebeurt, zijn ze niet van toepassing op de tussen partijen gesloten overeenkomst. U dient daarom in uw offertes en in voor ondertekening gereed zijnde overeenkomsten altijd te wijzen op de toepasselijkheid van uw algemene voorwaarden.

De noodzakelijkheid van het ter hand stellen van algemene voorwaarden!

Naast het overeenkomen van algemene voorwaarden is het van belang dat u uw wederpartij een redelijke mogelijkheid biedt om, vóórdat de overeenkomst tot stand komt, van uw algemene voorwaarden kennis te nemen. Doet u dit niet, dan kunnen (bepalingen uit) uw voorwaarden door uw wederpartij worden vernietigd.

U kunt de mogelijkheid tot kennisname bieden door een exemplaar van uw voorwaarden aan uw contractpartij toe te zenden en in uw offertes en overeenkomsten expliciet op te nemen dat u die voorwaarden meezendt ofwel dat de contractant verklaart dat hij de algemene voorwaarden heeft ontvangen. Door een dergelijke bepaling op te nemen in de overeenkomst heeft u gelijk het bewijs in handen van het feit dat de contractpartij de algemene voorwaarden daadwerkelijk heeft ontvangen.

In sommige gevallen kan het meezenden op bezwaren stuiten, bijvoorbeeld indien de voorwaarden uit een compleet boekwerk bestaan. In die gevallen kan worden volstaan met de mededeling dat de voorwaarden bij u ter inzage liggen, dan wel zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel of bij de griffie van de rechtbank. In dit laatste geval dient wel aan de wederpartij te worden medegedeeld dat een exemplaar van de voorwaarden op verzoek zal worden toegezonden.

Vraagt u zich af of uw algemene voorwaarden wel rechtsgeldig van toepassing zijn op de overeenkomsten die u sluit met uw klanten of heeft u andere vragen over dit onderwerp, neemt u dan vooral contact op met ondergetekende of een van de andere ondernemingsrechtadvocaten.