Als u zaken doet met klanten over de grens, dan is het belangrijk dat u uw algemene voorwaarden in begrijpelijke taal dient op te stellen. Als de algemene voorwaarden niet in de juiste taal zijn opgesteld, dan kan de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden in bepaalde gevallen worden uitgesloten. En dat wilt u natuurlijk niet. Om die reden geven wij in dit zesde deel tips voor het opstellen van de algemene voorwaarden in een vreemde taal.

Door de Europese rechter is eerder besloten dat een nationale wettelijke regeling voorschrijft dat gebruik moet worden gemaakt van de taal die overwegend wordt gebruikt in het gebied waar de goederen worden aangeboden. In de Nederlandse wet is daarom dan ook geen bepaling opgenomen die voorschrijft in welke taal de algemene voorwaarden moeten zijn opgesteld. Echter als partijen niet dezelfde taal spreken, is er wel degelijk een probleem.

Duidelijke en begrijpelijke algemene voorwaarden

De Nederlandse wetgever heeft wél bepaald dat de algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk dienen te zijn geformuleerd. Eveneens dient de verwijzing naar de algemene voorwaarden te geschieden in een voor de wederpartij begrijpelijke taal. Dit betekent dat de algemene voorwaarden moeten zijn opgesteld in een taal die de wederpartij begrijpt. 

Vertaling algemene voorwaarden afhankelijk van factoren 

Om te bepalen in welke taal de algemene voorwaarden dienen te worden opgesteld, wordt er gekeken naar de navolgende factoren:

  • de taal waarin wordt onderhandeld;
  • de taal die in de betrokken bedrijfstak gangbaar is;
  • de professionaliteit van partijen. 
     

Over het algemeen wordt aangenomen dat als de onderhandelingen in bijvoorbeeld het Engels worden gevoerd, de verwijzing en de inhoud van de algemene voorwaarden in het Engels dient te geschieden. Echter kan het ook zo zijn dat partijen handelen op een internationale markt waar de Duitse taal de gebruikelijke taal is. In dat geval dient de Duitse taal te worden gehanteerd.

Bovendien wordt er gekeken naar de professionaliteit van de partijen. Bij overeenkomsten met ondernemers wordt van hen een actieve houding verwacht. Zo dient een ondernemer zelf actief onderzoek te verrichten naar een verwijzing en de inhoud van de algemene voorwaarden bij de gebruiker. Van consumenten wordt deze actieve houding niet verwacht, zij worden beter beschermd.

Eén duidelijke regel over het taalgebruik in het internationale verkeer kunnen wij derhalve niet aan u geven. Als ondernemer dient u per klant te beoordelen welke factor doorslaggevend is om te bepalen in welke taal u de algemene voorwaarden dient op te stellen. 

Algemene voorwaarden laten opstellen of controleren?

Doet u zaken met klanten over de grens en wilt u weten of en in welke taal u de algemene voorwaarden moet vertalen? Of wilt u weten of uw algemene voorwaarden juridisch in orde zijn? Neem dan gerust contact met ons op. Aan de hand van de door u verstrekte informatie, leveren wij juridisch maatwerk en zorgen ervoor dat uw algemene voorwaarden aansluiten bij uw bedrijfsactiviteiten.

Eerder verschenen artikelen over het opstellen van algemene voorwaarden

Aan de hand van een aantal artikelen laten wij u zien hoe u de algemene voorwaarden in de praktijk dient te gebruiken.